Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0584/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0584/2018

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS  dėl interesų konfliktų ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje

  11.12.2018 - (2018/2975(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu

  Procedūra : 2018/2975(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0584/2018
  Pateikti tekstai :
  B8-0584/2018
  Priimti tekstai :

  B8-0584/2018

  Europos Parlamento rezoliucija dėl interesų konfliktų ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje

  (2018/2975(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046[1] dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (toliau – Finansinis reglamentas), ypač į jo 61 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006[2],

  –  atsižvelgdamas į organizacijos „Transparency International“ 2018 m. rugsėjo mėn. pateiktą skundą dėl to, kad Čekijos Ministras Pirmininkas Andrej Babiš, kaltinamas dėl interesų konflikto, galimai pažeidė naują Finansinį reglamentą,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos Teisės tarnybos 2018 m. lapkričio 19 d. nuomonę dėl A. Babišo interesų konflikto, susijusio su konglomeratu „Agrofert“ ,

  –  atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 16 d. Čekijos įstatymą Nr. 159/2006 dėl interesų konflikto, kurio 4 straipsnio c punktas įsigaliojo 2017 m. rugsėjo mėn.,

  –  atsižvelgdamas į CONT komiteto koordinatorių sprendimą tvirtinant biudžeto įvykdymą iškelti galimo A. Babišo interesų konflikto klausimą,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi 2018 m. Finansinis reglamentas ir jo naujas 61 straipsnis įsigaliojo 2018 m. rugpjūčio 2 d.;

  B.  kadangi 61 straipsnyje į interesų konflikto apibrėžtį įtraukiamas „bet koks kitas tiesioginis ir netiesioginis asmeninis interesas“ ir ji taikoma visiems finansų pareigūnams ir kitiems asmenims, įskaitant bet kokio lygmens nacionalines institucijas, dalyvaujantiems biudžeto įgyvendinime taikant tiesioginį, netiesioginį ir pasidalijamąjį valdymą;

  C.  kadangi Komisija privalo stebėti, ar nacionalinės sistemos atitinka ES reikalavimus, ir taikyti atitinkamas Sąjungos biudžeto apsaugos priemones, įskaitant mokėjimų sustabdymą ir finansinį koregavimą, jei nustatomi taikytinų teisės aktų pažeidimai;

  D.  kadangi pagal Finansinio reglamento 63 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės įdiegtų valdymo ir kontrolės sistemas, kurias taikant, kaip reikalaujama 36 straipsnio 3 dalyje, būtų galima išvengti interesų konflikto;

  E.  kadangi 2017 m. A. Babiš savo turimas bendrovės „Agrofert“ akcijas ir grupės „Agrofert“ akcijas perkėlė į du naujai įsteigtus privačius patikos fondus ir, kaip paaiškėjo, jis yra vienintelis abiejų patikos fondų patikėtojas ir vienintelis naudos gavėjas;

  F.  kadangi grupė „Agrofert“ turi akcijų kokiose 200–300 kitų įmonių, kurios 2017 m. gavo 82 mln. EUR siekiantį finansavimą iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų);

  G.  kadangi visų pirma nacionalinės valdžios institucijos privalo imtis reikiamų veiksmų – jos turi imtis tinkamų priemonių padėčiai ištaisyti;

  H.  kadangi, Komisijos Teisės tarnybos nuomone, A. Babiš yra patekęs į situaciją, dėl kurios iškilo interesų konfliktas, nes valstybės pareigūnai ir politikai neturėtų naudotis ES lėšomis, kurias jie patys kontroliuoja;

  I.  kadangi teisinėje nuomonėje nagrinėjami galimi 2018 m. Finansinio reglamento pažeidimai, susiję su ESI fondais, padaryti 2018 m.; kadangi gali būti, jog interesų konfliktas iškilo dar 2013 m. ir gali būti susijęs ir su kitais ES fondais;

  J.  kadangi Čekijos interesų konfliktų įstatymo Nr. 159/2006 4 straipsnio c punkte draudžiama skirti dotaciją „bendrovei, kurioje valstybės pareigūnas arba jo kontroliuojami subjektai turi ne mažiau kaip 25 % akcijų“;

  K.  kadangi pagal pirmiau minėto įstatymo 2 straipsnio 1 dalies c punktą valstybės tarnautojo sąvoka apima vyriausybės narius;

  1.  prašo Čekijos Vyriausybės atlikti reikiamą tyrimą ir įvertinti Čekijos įstatymo Nr. 159/2006 dėl interesų konflikto įgyvendinimą Čekijos Ministro Pirmininko ir „Agrofert“ atveju;

  2.  prašo, kad užbaigus tyrimą Čekijos vyriausybė imtųsi visų būtinų priemonių padėčiai ištaisyti;

  3.  prašo Komisijos nedelsiant pateikti Parlamentui atsakymą į organizacijos „Transparency International“ skundą[3];

  4.  visų pirma, prašo Komisijos paskelbti savo Teisės tarnybos 2018 m. lapkričio 19 d. nuomonę dėl šio atvejo dėl naujojo Finansinio reglamento 61 straipsnio (interesų konfliktai) poveikio mokėjimams iš ESI fondų;

  5.  prašo Komisijos Parlamentui pateikti laišką, kuris, kaip teigė Komisijos narys G. Oettinger 2018 m. gruodžio 3 d. kreipdamasis į Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą, buvo nusiųstas Čekijos vyriausybei;

  6.  prašo Komisijos paraginti Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF) išnagrinėti šį atvejį ir pradėti savo tyrimą šiuo klausimu;

  7.  prašo Komisijos iki 2019 m. sausio mėn. pabaigos pateikti Parlamentui išsamią šio atvejo padėties ataskaitą;

  8.  dar kartą išreiškia apgailestavimą, kad Komisija antrojoje ES kovos su korupcija ataskaitoje (ARES (2017) 455202) neparengė ataskaitos pagal šalis; dar kartą ragina Komisiją vėl imtis teikti korupcijos padėties valstybėse narėse ataskaitas atskirai nuo Europos semestro, įskaitant ES remiamų kovos su korupcija pastangų veiksmingumo vertinimą; dar kartą ragina Komisiją nevertinti kovos su korupcija pastangų vien ekonominių nuostolių požiūriu;

  9.  prašo Komisijos įvertinti Čekijoje įdiegtas kontrolės sistemas siekiant nustatyti, ar jos atitinka Finansinio reglamento 36 ir 63 straipsnius;

  10.  primena, kad reikia imtis tolesnių veiksmų šiuo klausimu, ypač rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai;

  11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Čekijos Respublikos Prezidentui.

  Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 12 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika