Procedūra : 2018/2975(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0584/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0584/2018

Debates :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Balsojumi :

PV 13/12/2018 - 9.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 406kWORD 50k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP))  
B8-0584/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) Nr. 2018/1046(1) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (turpmāk “Finanšu regula”), un jo īpaši tās 61. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006(2),

–  ņemot vērā sūdzību, ko Transparency International Čehijā iesniedza 2018. gada septembrī, par iespējamu pārkāpumu, ko veicis Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs, kurš tiek apsūdzēts par interešu konfliktu,

–  ņemot vērā Komisijas Juridiskā dienesta 2018. gada 19. novembra atzinumu par A. Babiša interešu konfliktu saistībā ar konglomerātu “Agrofert”,

–  ņemot vērā Čehijas 2006. gada 16. marta Likuma Nr. 159/2006 par interešu konfliktiem 4. panta c) punktu, kas stājās spēkā 2017. gada septembrī,

–  ņemot vērā CONT koordinatoru lēmumu saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu izskatīt jautājumu par A. Babiša iespējamo interešu konfliktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2018. gada 2. augustā stājās spēkā 2018. gada Finanšu regula un tās jaunais 61. pants;

B.  tā kā ar šo 61. pantu interešu konfliktu definīcijā tiek ietvertas jebkādas citas tiešas vai netiešas personīgās intereses un tas attiecas uz visiem finanšu dalībniekiem un citām personām, tostarp jebkura līmeņa valsts iestādēm, kas iesaistītas budžeta izpildē tiešajā, netiešajā un dalītajā pārvaldībā;

C.  tā kā Komisijai ir pienākums uzraudzīt to, vai valstu sistēmas atbilst ES prasībām, un piemērot atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu Savienības budžetu, cita starpā apturot maksājumus un veicot finanšu korekcijas, ja tiek konstatēti piemērojamo tiesību aktu pārkāpumi;

D.  tā kā saskaņā ar Finanšu regulas 63. pantu dalībvalstīm ir jāievieš pārvaldības un kontroles sistēmas, kurām atbilstīgi 36. panta 3. punkta prasībām vajadzētu spēt novērst interešu konfliktus;

E.  tā kā 2017. gadā A. Babišs savas uzņēmuma Agrofert un Agrofert grupas akcijas nodeva diviem jaunizveidotiem privātajiem trasta fondiem, lai gan šķietami bija vienīgais abu trasta fondu dibinātājs un labuma guvējs;

F.  tā kā Agrofert grupai pieder daļas aptuveni 200 līdz 300 citos uzņēmumos, kas 2017. gadā no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem) saņēma finansējumu līdz pat 82 miljonu EUR apmērā;

G.  tā kā valsts iestādes kā pirmā instance ir atbildīgas par vajadzīgo pasākumu veikšanu, tādējādi uzliekot valsts iestādēm pienākumu veikt atbilstošus pasākumus konkrētās situācijas risināšanai;

H.  tā kā Komisijas Juridiskā dienesta atzinumā A. Babiša situācija kvalificēta kā interešu konflikts, jo valsts amatpersonām un politiķiem nevajadzētu gūt labumu no ES līdzekļiem, kurus tie kontrolē;

I.  tā kā juridiskajā atzinumā uzmanība vērsta uz iespējamajiem 2018. gada Finanšu regulas pārkāpumiem saistībā ar ESI fondiem 2018. gadā; tā kā joprojām nav izslēgta iespēja, ka interešu konflikts sācies jau 2013. gadā un attiecas arī uz citiem ES fondiem;

J.  tā kā Čehijas Likuma Nr. 159/2006 par interešu konfliktiem 4. panta c) punktā ir aizliegums piešķirt dotāciju uzņēmumam, kurā valsts amatpersonai vai struktūrai, kuru viņš(-a) kontrolē, pieder vismaz 25 % akciju;

K.  tā kā saskaņā ar iepriekš minētā likuma 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu jēdziens “valsts amatpersona” ietver valdības locekļus,

1.  prasa Čehijas valdībai veikt nepieciešamo izmeklēšanu, lai izvērtētu Čehijas Likuma Nr. 159/2006 par interešu konfliktiem īstenošanu saistībā ar konkrēto Čehijas premjerministra un Agrofert lietu;

2.  prasa, lai Čehijas valdība izmeklēšanas gaitā veiktu visus pasākumus, kas nepieciešami situācijas risināšanai;

3.  prasa, lai Komisija nekavējoties iesniegtu Parlamentam savu atbildi uz Transparency International sūdzību(3);

4.  jo īpaši prasa, lai Komisija iepazīstinātu ar tās Juridiskā dienesta 2018. gada 19. novembra atzinumu šajā lietā attiecībā uz jaunās Finanšu regulas 61. panta (interešu konflikts) ietekmi uz ESI fondu maksājumiem;

5.  prasa, lai Komisija iesniegtu Parlamentam vēstuli par to, kas — kā 2018. gada 3. decembrī, uzrunājot Parlamenta Budžeta kontroles komiteju, norādīja komisārs Ginters Etingers — tika nosūtīta Čehijas valdībai;

6.  prasa Komisijai aicināt Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) pievērst uzmanību šim gadījumam un uzsākt savu izmeklēšanu šajā lietā;

7.  prasa Komisijai līdz 2019. gada janvāra beigām iesniegt Parlamentam detalizētu ziņojumu par pašreizējo situāciju šajā lietā;

8.  atkārtoti pauž nožēlu par to, ka Komisijas otrajā ES pretkorupcijas ziņojumā vairs nav pārskatu par katru valsti (ARES (2017)455202); aicina Komisiju neatkarīgi no Eiropas ekonomikas pusgada atsākt pārskatu sniegšanu par situāciju dalībvalstīs saistībā ar korupciju, cita starpā izvērtējot ES atbalstīto pretkorupcijas pasākumu efektivitāti; atkārtoti aicina Komisiju nevērtēt pretkorupcijas centienus tikai ekonomisko zaudējumu ziņā;

9.  prasa Komisijai izvērtēt Čehijas Republikā ieviestās kontroles sistēmas, lai izvērtētu to atbilstību Finanšu regulas 36. un 63. pantam;

10.  atgādina par nepieciešamību sekot šim jautājumam, jo īpaši rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu Komisijai;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Čehijas Republikas prezidentam.

(1)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika