Procedura : 2018/2975(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0584/2018

Teksty złożone :

B8-0584/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 331kWORD 46k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konfliktu interesów oraz ochrony budżetu UE w Czechach (2018/2975(RSP))  
B8-0584/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046(1) z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”), w szczególności jego art. 61,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(2),

–  uwzględniając skargę złożoną przez czeski oddział Transparency International we wrześniu 2018 r. w związku z możliwym naruszeniem nowego rozporządzenia finansowego przez premiera Czech Andreja Babiša, któremu zarzuca się, że znajduje się w sytuacji konfliktu interesów,

–  uwzględniając opinię Służby Prawnej Komisji z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie konfliktu interesów Andreja Babiša w odniesieniu do koncernu Agrofert,

–  uwzględniając czeską ustawę nr 159/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie konfliktów interesów, której art. 4 lit. c) weszła w życie we wrześniu 2017 r.,

–  uwzględniając decyzję koordynatorów komisji CONT o poruszeniu kwestii możliwego konfliktu interesów Andreja Babiša w ramach procedury udzielania absolutorium,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rozporządzenie finansowe z 2018 r. i jego nowy art. 61 weszły w życie w dniu 2 sierpnia 2018 r.;

B.  mając na uwadze, że art. 61 zawiera definicję konfliktu interesów, „jakichkolwiek innych bezpośrednich lub pośrednich interesów osobistych” oraz obejmuje wszystkie podmioty upoważnione do działań finansowych i inne osoby, w tym organy krajowe na dowolnym szczeblu uczestniczące w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego;

C.  mając na uwadze, że Komisja ma obowiązek monitorowania zgodności systemów krajowych z wymogami UE oraz stosowania odpowiednich środków w celu ochrony budżetu Unii, włącznie z zawieszeniem płatności i korektami finansowymi w przypadku stwierdzenia naruszeń obowiązujących przepisów;

D.  mając na uwadze, że art. 63 rozporządzenia finansowego wymaga, aby państwa członkowskie wprowadziły systemy zarządzania i kontroli, które zgodnie z art. 36 ust. 3 powinny umożliwić unikanie konfliktów interesów;

E.  mając na uwadze, że w 2017 r. Andrej Babiš przeniósł swoje udziały w spółce i grupie Agrofert do dwóch nowo utworzonych prywatnych funduszy powierniczych, a zarazem wydaje się być ich jedynym ustanawiającym i beneficjentem;

F.  mając na uwadze, że grupa Agrofert ma udziały w 200–300 innych spółkach, które otrzymały w 2017 r. do 82 mln EUR środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

G.  mając na uwadze, że to organy krajowe w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych działań, co oznacza, że muszą zastosować odpowiednie środki, aby zaradzić zaistniałej sytuacji;

H.  mając na uwadze, że w opinii Służby Prawnej Komisji uznano sytuację Andreja Babiša za konflikt interesów, ponieważ funkcjonariusze publiczni i politycy nie powinni korzystać ze środków unijnych, które ostatecznie kontrolują;

I.  mając na uwadze, że w opinii prawnej skupiono się na możliwych naruszeniach rozporządzenia finansowego z 2018 r. w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 2018 r.; mając na uwadze, że nie wyklucza to, iż konflikt interesów sięga 2013 r. i obejmuje również inne fundusze UE;

J.  mając na uwadze, że art. 4 lit. c) czeskiej ustawy nr 159/2006 w sprawie konfliktów interesów zakazuje przyznania dotacji „przedsiębiorstwu, w którym funkcjonariusz publiczny lub kontrolowana przez niego jednostka posiada co najmniej 25 % udziałów”;

K.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) wyżej wymienionego aktu definicja funkcjonariusza publicznego obejmuje członków rządu;

1.  wzywa rząd czeski do zakończenia niezbędnych dochodzeń oceniających wdrożenie czeskiej ustawy nr 159/2006 w sprawie konfliktów interesów w związku ze szczególnym przypadkiem czeskiego premiera i koncernu Agrofert;

2.  domaga się, aby po zakończeniu dochodzenia rząd czeski zastosował wszelkie niezbędne środki w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji;

3.  zwraca się do Komisji o bezzwłoczne przekazanie Parlamentowi jej odpowiedzi na skargę Transparency International(3);

4.  w szczególności zwraca się do Komisji o ujawnienie opinii jej Służby Prawnej w tej sprawie z dnia 19 listopada 2018 r. w związku z wpływem art. 61 nowego rozporządzenia finansowego (konflikty interesów) na płatności z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

5.  zwraca się do Komisji o przedłożenie Parlamentowi pisma, które zostało wystosowane do rządu czeskiego, jak powiedział komisarz Günther Oettinger podczas wystąpienia w dniu 3 grudnia 2018 r. przed Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego;

6.  zwraca się do Komisji, aby wystąpiła do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o zbadanie sprawy i wszczęcie własnych dochodzeń;

7.  domaga się, aby do końca stycznia 2019 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi szczegółowe sprawozdanie z przebiegu tej sprawy;

8.  ponownie wyraża ubolewanie, że w drugim sprawozdaniu o zwalczaniu korupcji w UE (ARES(2017)455202) Komisja zrezygnowała ze sprawozdawczości według krajów; ponownie wzywa Komisję, by niezależnie od europejskiego semestru wznowiła sprawozdawczość na temat stanu korupcji w państwach członkowskich, włącznie z oceną skuteczności wspieranych przez UE działań antykorupcyjnych; ponawia apel do Komisji, aby nie oceniała wysiłków antykorupcyjnych tylko pod kątem strat gospodarczych;

9.  zwraca się do Komisji o ocenę systemów kontroli wprowadzonych w Republice Czeskiej w celu określenia, czy są one zgodne z art. 36 i 63 rozporządzenia finansowego;

10.  przypomina o konieczności podjęcia dalszych działań w tej sprawie, szczególnie w rezolucji w sprawie udzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz prezydentowi Republiki Czeskiej.

 

(1)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności