Procedură : 2018/2975(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0584/2018

Texte depuse :

B8-0584/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 398kWORD 46k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))  
B8‑0584/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046(1) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), în special articolul 61,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului(2),

–  având în vedere plângerea depusă de Transparency International din Republica Cehă în septembrie 2018 cu privire la o posibilă încălcare a noului Regulament financiar de către prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, acuzat că ar avea un conflict de interese;

–  având în vedere avizul Serviciului Juridic al Comisiei din 19 noiembrie 2018 privind conflictul de interese al dlui Babiš în ceea ce privește conglomeratul Agrofert,

–  având în vedere Legea cehă nr. 159/2006 din 16 martie 2006 privind conflictele de interese, al cărei articol 4 litera (c) a intrat în vigoare în septembrie 2017,

–  având în vedere decizia coordonatorilor Comisiei CONT de a ridica problema posibilului conflict de interese al dlui Babiš în cadrul descărcării de gestiune,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Regulamentul financiar din 2018 și noul său articol 61 au intrat în vigoare la 2 august 2018;

B.  întrucât articolul 61 include în definiția conflictului de interese „orice alt interes personal direct sau indirect” și acoperă toți actorii financiari și alte persoane, inclusiv autoritățile naționale, la orice nivel implicat în execuția bugetului în cadrul gestiunii directe, indirecte și partajate;

C.  întrucât Comisia are îndatorirea de a monitoriza conformitatea sistemelor naționale cu cerințele UE și de a aplica măsuri adecvate pentru a proteja bugetul Uniunii, inclusiv suspendarea plăților și corecții financiare în cazul în care sunt identificate încălcări ale legislației aplicabile;

D.  întrucât articolul 63 din Regulamentul financiar impune statelor membre să instituie sisteme de gestionare și control care, în conformitate cu articolul 36 alineatul (3), ar trebui să poată evita conflictele de interese;

E.  întrucât, în 2017, dl Babiš și-a transferat acțiunile din societatea Agrofert și din grupul Agrofert spre două fonduri fiduciare private nou înființate, fiind, în același timp, singurul constituitor și beneficiarul unic al ambelor fiducii;

F.  întrucât grupul Agrofert deține acțiuni în circa 200-300 de alte întreprinderi care în 2017 au primit finanțare în valoare de până la 82 milioane EUR din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI);

G.  întrucât autoritățile naționale sunt responsabile în primul rând să ia măsurile necesare, ele fiind astfel obligate să ia măsuri adecvate pentru a remedia situația;

H.  întrucât avizul Serviciului Juridic al Comisiei califică situația dlui Babiš drept conflict de interese, întrucât funcționarii publici și politicienii nu ar trebui să beneficieze de fondurile UE pe care în cele din urmă le controlează;

I.  întrucât avizul juridic se concentrează asupra unor posibile încălcări în 2018 ale Regulamentului financiar din 2018 în ceea ce privește fondurile ESI; întrucât acesta lasă deschisă posibilitatea ca conflictul de interese să fi început încă din 2013 și să cuprindă și alte fonduri ale UE;

J.  întrucât articolul 4 litera (c) din Legea cehă nr. 159/2006 privind conflictele de interese interzice acordarea unei subvenții „unei întreprinderi în care un funcționar public sau o entitate pe care acesta o controlează deține o cotă-parte de cel puțin 25 %”;

K.  întrucât, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) din actul menționat anterior, noțiunea de funcționar public include membrii guvernului,

1.  solicită ca guvernul ceh să finalizeze investigațiile necesare pentru a evalua punerea în aplicare a Legii cehe nr. 159/2006 privind conflictele de interese în legătură cu cazul specific al prim-ministrului ceh și al Agrofert;

2.  solicită ca, după finalizarea anchetei, guvernul ceh să ia toate măsurile necesare pentru a remedia situația;

3.  solicită Comisiei să prezinte Parlamentului, fără întârziere, răspunsul său la plângerea depusă de Transparency International(3);

4.  solicită, în special, publicarea de către Comisie a avizului serviciului său juridic cu privire la acest caz, din data de 19 noiembrie 2018, cu privire la impactul articolul 61 din noul Regulament financiar (conflicte de interese) asupra plăților din fondurile ESI;

5.  solicită Comisiei să prezinte Parlamentului scrisoarea care, potrivit declarației din 3 decembrie 2018 a comisarului Oettinger către Comisia pentru control bugetar, a fost trimisă guvernului ceh;

6.  solicită Comisiei să invite Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) să analizeze acest caz și să pornească propriile investigații pe această temă;

7.  solicită Comisiei să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind situația actuală a acestui caz înainte de sfârșitul lunii ianuarie 2019;

8.  își exprimă din nou regretul că, în al doilea raport al Comisiei privind combaterea corupției, nu s-a mai introdus un raport pentru fiecare țară în parte (ARES(2017)455202); invită din nou Comisia să reînceapă să redacteze aceste rapoarte, separat de semestrul economic, cu privire la situația corupției în statele membre, inclusiv evaluând eficacitatea eforturilor anticorupție sprijinite de UE; își reiterează apelul adresat Comisiei de a nu evalua eforturile anticorupție numai în termeni de pierderi economice;

9.  solicită Comisiei să evalueze sistemele de control instituite în Republica Cehă pentru a evalua dacă acestea respectă articolele 36 și 63 din Regulamentul financiar;

10.  reamintește necesitatea de a urmări această chestiune, în special în rezoluția Parlamentului referitoare la descărcarea de gestiune a Comisiei;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Președintelui Republicii Cehe.

 

(1)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Ultima actualizare: 12 decembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate