Postup : 2018/2975(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0584/2018

Predkladané texty :

B8-0584/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 46k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP))  
B8‑0584/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(1) z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho článok 61,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006(2),

–  so zreteľom na sťažnosť, ktorú v septembri 2018 podala Transparency International Česká republika v súvislosti s možným porušením nového nariadenia o rozpočtových pravidlách českým premiérom Andrejom Babišom, ktorý je obvinený z konfliktu záujmov,

–  so zreteľom na stanovisko právnej služby Komisie ku konfliktu záujmov Andreja Babiša vo vzťahu ku konglomerátu Agrofert z 19. novembra 2018,

–  so zreteľom na článok 4 písm. c) českého zákona č. 159/2006 zo 16. marca 2006 o konflikte záujmov, ktorý nadobudol účinnosť v septembri 2017,

–  so zreteľom na rozhodnutie koordinátorov výboru CONT upozorniť v rámci absolutória na možný konflikt záujmov Andreja Babiša,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nariadenie o rozpočtových pravidlách z roku 2018 a jeho nový článok 61 nadobudli účinnosť 2. augusta 2018;

B.  keďže článok 61 do vymedzenia pojmu konflikt záujmov zahŕňa „akýkoľvek iný priamy a nepriamy osobný záujem“ a vzťahuje sa na všetkých účastníkov finančných operácií a ostatné osoby vrátane vnútroštátnych orgánov na všetkých úrovniach zapojených do plnenia rozpočtu v rámci priameho, nepriameho a zdieľaného hospodárenia;

C.  keďže Komisia má povinnosť monitorovať súlad vnútroštátnych systémov s požiadavkami EÚ a uplatňovať vhodné opatrenia na ochranu rozpočtu Únie vrátane pozastavenia platieb a finančných opráv, ak sa zistia porušenia platných právnych predpisov;

D.  keďže v článku 63 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby členské štáty zaviedli systémy riadenia a kontroly v súlade s požiadavkami v článku 36 ods. 3, ktoré by mali byť schopné zabrániť konfliktu záujmov;

E.  keďže Andrej Babiš v roku 2017 previedol svoje akcie na spoločnosť Agrofert a v skupine Agrofert na dve novo zriadené súkromné trustové fondy, pričom sa javí, že v obidvoch trustoch je jediným zriaďovateľom aj jediným oprávneným;

F.  keďže skupina Agrofert má akcie v približne 200 až 300 ďalších spoločnostiach, ktoré v roku 2017 prijali finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) vo výške do 82 miliónov EUR;

G.  keďže za podniknutie potrebných krokov sú ako prvé zodpovedné vnútroštátne orgány, a teda vnútroštátne orgány sú povinné prijať príslušné opatrenia na riešenie tejto situácie;

H.  keďže právna služba Komisie vo svojom stanovisku považuje pozíciu Andreja Babiša za konflikt záujmov, pretože verejní činitelia a politici by nemali využívať finančné prostriedky EÚ, ktoré v konečnom dôsledku majú pod kontrolou;

I.  keďže právne stanovisko z roku 2018 sa zameriava na možné porušenia nariadenia o rozpočtových pravidlách z roku 2018 v súvislosti s finančnými prostriedkami z EŠIF v roku 2018; keďže ponecháva otvorenú možnosť, že konflikt záujmov pochádza ešte z roku 2013 a vzťahuje sa aj na iné fondy EÚ;

J.  keďže v článku 4 písm. c) českého zákona č. 159/2006 o konflikte záujmov sa zakazuje priznať grant „spoločnosti, v ktorej aspoň 25 %-ný podiel ovláda alebo vlastní verejný činiteľ alebo subjekt “;

K.  keďže v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona pojem verejný činiteľ zahŕňa aj členov vlády;

1.  žiada, aby česká vláda dokončila potrebné vyšetrovanie s cieľom posúdiť vykonávanie českého zákona č. 159/2006 o konflikte záujmov vo vzťahu k osobitnému prípadu českého premiéra a spoločnosti Agrofert;

2.  žiada, aby česká vláda po skončení vyšetrovania prijala všetky potrebné opatrenia na riešenie situácie;

3.  žiada, aby Komisia bezodkladne predložila Parlamentu odpoveď na sťažnosť organizácie Transparency International(3);

4.  žiada najmä, aby Komisia vydala stanovisko svojej právnej služby k tomuto prípadu z 19. novembra 2018, pokiaľ ide o vplyv článku 61 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách (konflikt záujmov) na platby z EŠIF;

5.  žiada Komisiu, aby Parlamentu postúpila list, ktorý bol podľa vyjadrenia komisára Oettingera počas jeho návštevy parlamentného Výboru pre kontrolu rozpočtu 3. decembra 2018 zaslaný českej vláde;

6.  žiada, aby Komisia vyzvala Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF, aby tento prípad preskúmal a vo veci začal vlastné vyšetrovanie;

7.  žiada, aby Komisia do konca januára 2019 predložila Parlamentu podrobnú správu o vývoji tohto prípadu;

8.  opätovne vyjadruje poľutovanie nad tým, že v správach za jednotlivé krajiny sa od druhej správy Komisie o boji proti korupcii [ARES (2017) 455202] nepokračuje; vyzýva Komisiu, aby od hospodárskeho semestra opätovne začala predkladať samostatné správy o stave korupcie v členských štátoch vrátane hodnotenia účinnosti protikorupčných opatrení s podporou EÚ; dôrazne vyzýva Komisiu, aby nehodnotila úsilie v oblasti boja proti korupcii len z hľadiska hospodárskych strát;

9.  žiada, aby Komisia vyhodnotila systémy kontroly zavedené v Českej republike s cieľom posúdiť, či sú v súlade s článkami 36 a 63 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

10.  pripomína potrebu na túto tému nadviazať, najmä vo svojom uznesení o udelení absolutória Komisii;

11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi Českej republiky.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Posledná úprava: 12. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia