Postopek : 2018/2975(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0584/2018

Predložena besedila :

B8-0584/2018

Razprave :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Glasovanja :

PV 13/12/2018 - 9.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 323kWORD 50k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))  
B8-0584/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046(1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba), zlasti člena 61,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006(2),

–  ob upoštevanju pritožbe, ki jo je septembra 2018 vložil češki oddelek organizacije Transparency International v zvezi z morebitno kršitvijo nove finančne uredbe, ki naj bi jo zakrivil predsednik češke vlade Andreja Babiša, obtožen nasprotja interesov,

–  ob upoštevanju mnenja pravne službe Komisije z dne 19. novembra 2018 o nasprotju interesov Andreja Babiša v zvezi z konglomeratom Agrofert,

–  ob upoštevanju češkega zakona št. 159/2006 z dne 16. marca 2006 o nasprotju interesov, katerega člen 4(c) je začel veljati septembra 2017,

–  ob upoštevanju odločitve koordinatorjev odbora CONT, da v okviru razrešnice opozorijo na morebitno nasprotje interesov Andreja Babiša,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta finančna uredba iz leta 2018 in njen novi člen 61 začela veljati 2. avgusta 2018;

B.  ker člen 61 v opredelitvi nasprotja interesov vključuje besedilo „kakršnega koli drugega neposrednega ali posrednega osebnega interesa“ in zajema vse finančne udeležence in druge osebe, vključno z nacionalnimi organi na vseh ravneh, ki sodelujejo pri izvrševanju proračuna v okviru neposrednega, posrednega in deljenega upravljanja;

C.  ker je Komisija dolžna spremljati skladnost nacionalnih sistemov z zahtevami EU in izvajati ustrezne ukrepe za zaščito proračuna Unije, vključno z začasno ustavitvijo plačil in finančnimi popravki, če se ugotovijo kršitve veljavne zakonodaje;

D.  ker člen 63 finančne uredbe od držav članic zahteva, da vzpostavijo sisteme upravljanja in nadzora, ki morajo v skladu s členom 36(3) zagotoviti izogibanje nasprotju interesov;

E.  ker je leta 2017 Andrej Babiš prenesel svoje deleže v podjetju Agrofert in v skupini Agrofert na dva nova zasebna sklada, a kaže, da je sam edini ustanovitelj in koristnik obeh skladov;

F.  ker ima skupina Agrofert deleže v približno 200 do 300 drugih podjetjih, ki so v letu 2017 prejela do 82 milijonov EUR iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI);

G.  ker so nacionalni organi v prvi vrsti odgovorni za sprejetje potrebnih ukrepov, s čimer imajo obvezo, da sprejmejo ustrezne ukrepe za obravnavanje stanja;

H.  ker ima po mnenju pravne službe Komisije Andrej Babiš nasprotje interesov, saj javni uslužbenci in politiki ne bi smeli biti upravičeni do sredstev EU, ki jih v končni fazi nadzorujejo;

I.  ker se pravno mnenja nanaša na morebitne kršitve finančne uredbe iz leta 2018 v zvezi z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi v letu 2018; ker dopušča možnost, da se nasprotje interesov nanaša na leto 2013 in zadeva tudi druge sklade EU;

J.  ker člen 4(c) češkega zakona št. 159/2006 o nasprotju interesov prepoveduje dodeljevanje nepovratnih sredstev družbi, v kateri ima javni uslužbenec ali subjekt, ki ga nadzoruje, v lasti vsaj 25 % delež;

K.  ker v skladu s členom 2(1)(c) omenjenega zakona pojem javnega uslužbenca vključuje tudi člane vlade;

1.  zahteva, da češka vlada opravi potrebne preiskave, da se oceni izvajanja češkega zakona št. 159/2006 o nasprotju interesov v zvezi s posebnim primerom predsednika češke vlade in Agroferta;

2.  zahteva, da češka vlada po zaključku preiskave sprejme vse potrebne ukrepe za rešitev nastalega stanja;

3.  poziva Komisijo, naj Parlamentu nemudoma predloži odgovor na pritožbo organizacije Transparency International(3);

4.  zlasti zahteva, da Komisija v zvezi s to zadevo objavi mnenje svoje pravne službe z dne 19. novembra 2018 o učinku člena 61 nove finančne uredbe (nasprotje interesov) na plačila iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov;

5.  zahteva, da Komisija predloži Parlamentu pismo, ki je bilo po mnenju komisarja Oettingerja na seji Odbora Parlamenta za proračunski nadzor 3. decembra 2018 poslano češki vladi;

6.  zahteva, da Komisija pozove Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), naj preuči ta primer in začne preiskavo;

7.  zahteva, da Komisija Parlamentu pred koncem januarja 2019 predloži podrobno poročilo o stanju te zadeve;

8.  ponovno izraža obžalovanje, da je bilo v drugem poročilu o boju proti korupciji v EU, ki ga je pripravila Komisija (ARES (2017)455202), prekinjena praksa poročanja po posameznih državah; poziva Komisijo, naj ločeno od ekonomskega semestra ponovno začne poročati o stanju na področju korupcije v državah članicah, vključno z oceno učinkovitosti prizadevanj za boj proti korupciji, ki jih podpira EU; ponovno poziva Komisijo, naj prizadevanj v boju proti korupciji ne ocenjuje zgolj z vidika ekonomske izgube;

9.  zahteva, da Komisija oceni sisteme nadzora v Češki republiki, da se ugotovi, ali so skladni s členoma 36 in 63 finančne uredbe;

10.  opozarja, da je treba predvideti nadaljnje ukrepanje v zvezi s to zadevo, zlasti v okviru resolucije o razrešnici Komisiji;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku Češke republike.

(1)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Zadnja posodobitev: 12. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov