Predlog resolucije - B8-0584/2018Predlog resolucije
B8-0584/2018

  PREDLOG RESOLUCIJE o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki

  11.12.2018 - (2018/2975(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL

  Postopek : 2018/2975(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0584/2018
  Predložena besedila :
  B8-0584/2018
  Sprejeta besedila :

  B8-0584/2018

  Resolucija Evropskega parlamenta o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki

  (2018/2975(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046[1] Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba), zlasti člena 61,

  –  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006[2],

  –  ob upoštevanju pritožbe, ki jo je septembra 2018 vložil češki oddelek organizacije Transparency International v zvezi z morebitno kršitvijo nove finančne uredbe, ki naj bi jo zakrivil predsednik češke vlade Andreja Babiša, obtožen nasprotja interesov,

  –  ob upoštevanju mnenja pravne službe Komisije z dne 19. novembra 2018 o nasprotju interesov Andreja Babiša v zvezi z konglomeratom Agrofert,

  –  ob upoštevanju češkega zakona št. 159/2006 z dne 16. marca 2006 o nasprotju interesov, katerega člen 4(c) je začel veljati septembra 2017,

  –  ob upoštevanju odločitve koordinatorjev odbora CONT, da v okviru razrešnice opozorijo na morebitno nasprotje interesov Andreja Babiša,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker sta finančna uredba iz leta 2018 in njen novi člen 61 začela veljati 2. avgusta 2018;

  B.  ker člen 61 v opredelitvi nasprotja interesov vključuje besedilo „kakršnega koli drugega neposrednega ali posrednega osebnega interesa“ in zajema vse finančne udeležence in druge osebe, vključno z nacionalnimi organi na vseh ravneh, ki sodelujejo pri izvrševanju proračuna v okviru neposrednega, posrednega in deljenega upravljanja;

  C.  ker je Komisija dolžna spremljati skladnost nacionalnih sistemov z zahtevami EU in izvajati ustrezne ukrepe za zaščito proračuna Unije, vključno z začasno ustavitvijo plačil in finančnimi popravki, če se ugotovijo kršitve veljavne zakonodaje;

  D.  ker člen 63 finančne uredbe od držav članic zahteva, da vzpostavijo sisteme upravljanja in nadzora, ki morajo v skladu s členom 36(3) zagotoviti izogibanje nasprotju interesov;

  E.  ker je leta 2017 Andrej Babiš prenesel svoje deleže v podjetju Agrofert in v skupini Agrofert na dva nova zasebna sklada, a kaže, da je sam edini ustanovitelj in koristnik obeh skladov;

  F.  ker ima skupina Agrofert deleže v približno 200 do 300 drugih podjetjih, ki so v letu 2017 prejela do 82 milijonov EUR iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI);

  G.  ker so nacionalni organi v prvi vrsti odgovorni za sprejetje potrebnih ukrepov, s čimer imajo obvezo, da sprejmejo ustrezne ukrepe za obravnavanje stanja;

  H.  ker ima po mnenju pravne službe Komisije Andrej Babiš nasprotje interesov, saj javni uslužbenci in politiki ne bi smeli biti upravičeni do sredstev EU, ki jih v končni fazi nadzorujejo;

  I.  ker se pravno mnenja nanaša na morebitne kršitve finančne uredbe iz leta 2018 v zvezi z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi v letu 2018; ker dopušča možnost, da se nasprotje interesov nanaša na leto 2013 in zadeva tudi druge sklade EU;

  J.  ker člen 4(c) češkega zakona št. 159/2006 o nasprotju interesov prepoveduje dodeljevanje nepovratnih sredstev družbi, v kateri ima javni uslužbenec ali subjekt, ki ga nadzoruje, v lasti vsaj 25 % delež;

  K.  ker v skladu s členom 2(1)(c) omenjenega zakona pojem javnega uslužbenca vključuje tudi člane vlade;

  1.  zahteva, da češka vlada opravi potrebne preiskave, da se oceni izvajanja češkega zakona št. 159/2006 o nasprotju interesov v zvezi s posebnim primerom predsednika češke vlade in Agroferta;

  2.  zahteva, da češka vlada po zaključku preiskave sprejme vse potrebne ukrepe za rešitev nastalega stanja;

  3.  poziva Komisijo, naj Parlamentu nemudoma predloži odgovor na pritožbo organizacije Transparency International[3];

  4.  zlasti zahteva, da Komisija v zvezi s to zadevo objavi mnenje svoje pravne službe z dne 19. novembra 2018 o učinku člena 61 nove finančne uredbe (nasprotje interesov) na plačila iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov;

  5.  zahteva, da Komisija predloži Parlamentu pismo, ki je bilo po mnenju komisarja Oettingerja na seji Odbora Parlamenta za proračunski nadzor 3. decembra 2018 poslano češki vladi;

  6.  zahteva, da Komisija pozove Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), naj preuči ta primer in začne preiskavo;

  7.  zahteva, da Komisija Parlamentu pred koncem januarja 2019 predloži podrobno poročilo o stanju te zadeve;

  8.  ponovno izraža obžalovanje, da je bilo v drugem poročilu o boju proti korupciji v EU, ki ga je pripravila Komisija (ARES (2017)455202), prekinjena praksa poročanja po posameznih državah; poziva Komisijo, naj ločeno od ekonomskega semestra ponovno začne poročati o stanju na področju korupcije v državah članicah, vključno z oceno učinkovitosti prizadevanj za boj proti korupciji, ki jih podpira EU; ponovno poziva Komisijo, naj prizadevanj v boju proti korupciji ne ocenjuje zgolj z vidika ekonomske izgube;

  9.  zahteva, da Komisija oceni sisteme nadzora v Češki republiki, da se ugotovi, ali so skladni s členoma 36 in 63 finančne uredbe;

  10.  opozarja, da je treba predvideti nadaljnje ukrepanje v zvezi s to zadevo, zlasti v okviru resolucije o razrešnici Komisiji;

  11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku Češke republike.

  Zadnja posodobitev: 12. december 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov