Förfarande : 2018/2975(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0584/2018

Ingivna texter :

B8-0584/2018

Debatter :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 237kWORD 46k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om intressekonflikter och skydd av EU:s budget i Tjeckien (2018/2975(RSP))  
B8‑0584/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046(1) av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad budgetförordningen), särskilt artikel 61,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006(2),

–  med beaktande av klagomålet från Transparency International i Tjeckien från september 2018 om en eventuell överträdelse av den nya budgetförordningen av den tjeckiske premiärministern Andrej Babiš, som anklagas för en intressekonflikt,

–  med beaktande av yttrandet från kommissionens rättstjänst av den 19 november 2018 om Andrej Babiš intressekonflikt när det gäller konglomeratet Agrofert,

–  med beaktande av artikel 4 c i den tjeckiska lagen nr 159/2006 av den 16 mars 2006 om intressekonflikter, som trädde i kraft i september 2017,

–  med beaktande av beslutet av budgetkontrollutskottets samordnare att ta upp frågan om Andrej Babiš eventuella intressekonflikt inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Budgetförordningen från 2018 och dess nya artikel 61 trädde i kraft den 2 augusti 2018.

B.  Definitionen av intressekonflikter i artikel 61 inbegriper ”något annat direkt eller indirekt personligt intresse” och omfattar alla aktörer i budgetförvaltningen och andra personer, däribland nationella myndigheter, på alla nivåer, som är inblandade i budgetgenomförandet genom indirekt och delad förvaltning.

C.  Det är kommissionens skyldighet att övervaka att de nationella systemen överensstämmer med EU:s krav, och att vidta lämpliga åtgärder för att skydda unionens budget, bl.a. uppskjutande av betalningar och finansiella korrigeringar, om överträdelser av tillämplig lagstiftning upptäcks.

D.  Enligt artikel 63 i budgetförordningen ska medlemsstaterna införa förvaltnings- och kontrollsystem som, i enlighet med artikel 36.3, bör kunna bidra till att intressekonflikter undviks.

E.  2017 överförde premiärminister Babiš sina aktier i Agrofert-företaget och Agrofert‑gruppen till två nyinrättade privata investeringsbolag, och samtidigt förefaller han vara den enda instiftaren och förmånstagaren i båda bolagen.

F.  Agrofert-gruppen har aktier i cirka 200–300 andra bolag, som 2017 erhöll finansiering från ESI-fonderna upp till 82 miljoner.

G.  Det är i första hand de nationella myndigheternas uppgift att vidta nödvändiga åtgärder, vilket därmed förbinder de nationella myndigheterna att vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med situationen.

H.  Kommissionens rättstjänst anser att Andrej Babis situation utgör en intressekonflikt, eftersom offentliga tjänstemän och politiker inte bör dra nytta av EU-fonder som de i sista hand kontrollerar.

I.  Medan det rättsliga yttrandet fokuserar på de eventuella överträdelserna av budgetförordningen 2018 i förhållande till ESI-fonderna 2018, lämnar den öppet möjligheten att intressekonflikten går tillbaka till 2013 och också omfattar andra EU‑medel.

J.  Enligt artikel 4 c i den tjeckiska lagen nr 159/2006 om intressekonflikter är det förbjudet att bevilja bidrag till ett företag där en tjänsteman eller en enhet som han eller hon kontrollerar äger minst 25 % av aktierna.

K.  Enligt artikel 2.1 c i den ovannämnda rättsakten inbegriper begreppet tjänsteman medlemmar av regeringen.

1.  Europaparlamentet begär att den tjeckiska regeringen slutför de nödvändiga utredningarna för att bedöma genomförandet av den tjeckiska lagen nr 159/2006 om intressekonflikter när det gäller det specifika fallet med Tjeckiens premiärminister och Agrofert.

2.  Europaparlamentet uppmanar den tjeckiska regeringen att efter avslutad utredning vidta alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med situationen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål svara på klagomålet från Transparency International(3).

4.  Europaparlamentet begär i synnerhet att kommissionen lägger fram rättstjänstens rättsliga yttrande av den 19 november 2018 gällande detta fall om verkningarna av artikel 61 i den nya budgetförordningen (intressekonflikter) på betalningar från ESI‑fonderna.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet den skrivelse som enligt kommissionsledamot Oettinger, när han vände sig till parlamentets budgetkontrollutskott den 3 december 2018, har sänts till den tjeckiska regeringen.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att be Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) att undersöka detta ärende och inleda egna utredningar i frågan.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överlämna en detaljerad rapport till parlamentet om det aktuella läget i detta fall före utgången av januari 2019.

8.  Europaparlamentet beklagar än en gång att de landsspecifika rapporterna inte ingick i EU:s andra rapport om insatserna mot korruption (ARES (2017)455202). Parlamentet uppmanar kommissionen att återuppta rapporteringen, utanför den europeiska planeringsterminen, om situationen för korruptionen i medlemsstaterna, med en utvärdering av hur effektiva EU:s insatser mot korruption har varit. Parlamentet erinrar om dess uppmaning till kommissionen att inte enbart utvärdera insatserna mot korruption med avseende på ekonomiska förluster.

9.  Europaparlamentet ber kommissionen att utvärdera Tjeckiens kontrollsystem för att bedöma om de är förenliga med artiklarna 36 och 63 i budgetförordningen.

10.  Europaparlamentet begär att parlamentet följer upp frågan särskilt i sin resolution om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Republiken Tjeckiens president.

 

(1)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Senaste uppdatering: 12 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy