Процедура : 2018/2975(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0585/2018

Внесени текстове :

B8-0585/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 479kWORD 52k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))


Неджми Али, Мортен Льокегор от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))  
B8‑0585/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 13, параграф 2 и член 17, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид разпределението на правомощията при споделено управление, както е уредено в новия Финансов регламент,

–  като взе предвид, че на 2 август 2018 г. влезе в сила новият Финансов регламент, и като взе предвид по-специално член 61 от него,

–  като взе предвид насоките на ОИСР относно разграничаването между действителни, очевидни и потенциални конфликти на интереси,

–  като взе предвид официалната жалба, внесена от „Трансперънси интернешънъл“ до Европейската комисия относно потенциалния конфликт на интереси в Чешката република,

–  като взе предвид изслушванията с участието на члена на Комисията г-н Хоган на 25 октомври 2018 г., с участието на члена на Комисията г-жа Крецу на 19 ноември 2018 г., с участието на генералния секретар на Комисията на 20 ноември 2018 г. и с участието на члена на Комисията г-н Йотингер на 3 декември 2018 г., проведени от комисията по бюджетен контрол (CONT),

–  като взе предвид размяната на мнения с ГД „Бюджет“ на Комисията на заседанието на комисията CONT на 20 ноември 2018 г. относно прилагането от страна на Комисията на член 61 от новия Финансов регламент относно конфликтите на интереси в държавите членки,

–  като взе предвид писмените отговори, дадени от Комисията в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, и по-специално на въпроси № 50 и № 51, отправени до члена на Комисията г-н Йотингер, въпрос № 35, отправен до члена на Комисията г-жа Крецу и въпрос № 66, отправен до генералния секретар на Комисията,

–  като взе предвид отговора, изпратен от чешкия министър-председател Андрей Бабиш до члена на Комисията г-н Йотингер на 10 декември 2018 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Чешката република е част от засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура и е интегрирала и ефективно използва разработения от Комисията ИТ инструмент Arachne – полезен инструмент за анализ на риска и борба с измамите, конфликтите на интереси и нередностите – в собствената си система за управление и контрол;

Б.  като има предвид, че Комисията не е информирала Парламента относно резултата от процедурата за подаване на жалби, започната въз основа на жалба, подадена от „Трансперънси интернешънъл“;

В.  като има предвид, че в един от своите писмени отговори, предоставени на комисията по бюджетен контрол, членът на Комисията г-жа Крецу подчерта факта, че всички одити на Комисията, проведени до момента в Чешката република, „включват, като част от обичайния въпросник, използван при одита, проверка за липса на конфликт на интереси, по-специално на етапа на подбор на операциите. Заключенията от тези одити към съответния момент бяха, че одитираните системи за управление и контрол функционират, но са необходими някои подобрения (оценка от категория 2). Също така, като повтори действията на одитния орган, Комисията получи доказателства, че редовните чешки одити по подходящ начин обхващат въпроса за предотвратяването на конфликт на интереси“;

Г.  като има предвид, че в своя отговор на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. членът на Комисията г-жа Крецу заяви: „Чешките органи сътрудничат лоялно във връзка с това искане и предоставиха исканата информация в срока, необходим за координиране на всички засегнати програми“;

Д.  като има предвид, че в комисията CONT членът на Комисията г-н Йотингер заяви, че Комисията очаква отговор от чешките органи на писмо на Комисията по въпроса за конфликт на интереси и че Комисията ще направи заключения едва след като бъдат събрани и анализирани всички доказателства;

Е.  като има предвид, че членът на Комисията г-н Йотингер отговори, че „след като от август тази година за споделеното управление влязоха в сила изменените разпоредби на член 61 от Финансовия регламент 1046/2018, Комисията провежда оценка на това дали от държавите членки трябва да се поиска да въведат допълнителни изисквания и да коригират вече въведените мерки. В този контекст Комисията ще събере информация от държавите членки, за да оцени адекватността на въведените системи за вътрешен контрол. Тя също така ще обмени становища с програмните органи и ще предостави насоки преди края на годината“;

Ж.  като има предвид, че между 10 и 12 декември 2018 г. ГД „Бюджет“ предостави на националните органи обучение относно прилагането на новия Финансов регламент;

З.  като има предвид, че чешкият министър-председател отговори на писмото на Комисията, като я увери, че „Чешката република ще спазва задълженията, произтичащи от членството ѝ в Европейския съюз, и аз лично ще предприема всички необходими мерки, за да гарантирам пълно съответствие на моите дейности със законодателството на ЕС“.

1.  призовава чешките органи да гарантират пълно съответствие с разпоредбите на новия Финансов регламент и да предприемат всички необходими мерки за справяне със ситуации, които могат обективно да се възприемат като конфликт на интереси;

2.  призовава чешкото правителство бързо да изпълни ангажиментите, които е поело в своето писмо в отговор на Комисията, както и да гарантира, че всички дейности, подкрепяни с помощта на ЕС, напълно съответстват на законодателството на ЕС и че всички опасения относно потенциален конфликт на интереси ще бъдат разсеяни;

3.  изисква от Комисията да уведоми Парламента за резултата от процедурата за подаване на жалба възможно най-скоро;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, за да я насърчи да наблюдава съответствието на националните системи с изискванията на ЕС и да одитира системите за вътрешен контрол на държавите членки съгласно новия Финансов регламент.

 

Последно осъвременяване: 12 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност