Návrh usnesení - B8-0585/2018Návrh usnesení
B8-0585/2018

NÁVRH USNESENÍ o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice

11.12.2018 - (2018/2975(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard za skupinu ALDE

Postup : 2018/2975(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0585/2018
Předložené texty :
B8-0585/2018
Přijaté texty :

B8-0585/2018

Usnesení Evropského parlamentu o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice

(2018/2975(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 13 odst. 2 a čl. 17 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na rozdělení pravomocí v rámci sdíleného řízení podle nového finančního nařízení,

–  s ohledem na vstup v platnost nového finančního nařízení, k němuž došlo dne 2. srpna 2018, a zejména na jeho článek 61,

–  s ohledem na „Pokyny OECD pro rozlišování mezi skutečným, zdánlivým a potenciálním střetem zájmů“ (OECD Guidelines on distinguishing between actual, apparent and potential conflict of interest),

–  s ohledem na oficiální podnět, s nímž se na Evropskou komisi obrátila organizace Transparency International ve věci potenciálního střetu zájmů v České republice,

–  s ohledem na slyšení Výboru pro rozpočtovou kontrolu s komisařem Hoganem ze dne 25. října 2018, s komisařkou Creţuovou ze dne 19. listopadu 2018, s generálním tajemníkem Komise ze dne 20. listopadu 2018 a s komisařem Oettingerem ze dne 3. prosince 2018,

–  s ohledem na výměnu názorů s GŘ BUDG Komise, k níž došlo na schůzi výboru CONT ze dne 20. listopadu 2018 a která se týkala toho, jak Komise uplatňuje článek 61 nového finančního nařízení ohledně střetu zájmů v členských státech,

–  s ohledem na písemné odpovědi Komise v rámci postupu udělování absolutoria za rok 2017, zejména odpovědi na otázky č. 50 a 51 položené komisaři Oettingerovi, otázku č. 35 položenou komisařce Creţuové a otázku č. 66 položenou generálnímu tajemníkovi Komise,

–  s ohledem na odpověď, kterou zaslal český předseda vlády Andrej Babiš komisaři Oettingerovi dne 10. prosince 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Česká republika se podílí na posílené spolupráci ve věci zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a že na vnitrostátní úrovni zavedla a s úspěchem ve svém správním a kontrolním systému používá IT nástroj Evropské komise ARACHNE, který je užitečný pro provádění analýzy rizik a boj proti podvodům, střetu zájmů a nesrovnalostem;

B.  vzhledem k tomu, že Komise Parlament neinformovala o výsledku postupu prověřování, který byl zahájen na základě podnětu předloženého organizací Transparency International;

C.  vzhledem k tomu, že v jedné ze svých písemných odpovědí předložených výboru CONT komisařka Creţuová zdůraznila, že audity, které byly doposud provedeny v České republice, „zahrnovaly v rámci běžně používaného auditního dotazníku také ověřování toho, že nedochází ke střetu zájmů, zejména ve stadiu výběru operací. Tyto audity dospěly tehdy k závěru, že auditované správní a řídicí systémy fungují, přičemž je třeba provést určitá zlepšení (hodnocení kategorie 2). Při opětovném provedení úkonů auditního orgánu Komise rovněž získala materiály prokazující, že běžné české audity náležitě pokrývají otázku předcházení střetu zájmů“;

D.  vzhledem k tomu, že ve své odpovědi v rámci postupu udělování absolutoria za rok 2017 komisařka Creţuová uvedla, že „české orgány loajálně spolupracují ve věci této žádosti a poskytly požadované informace ve lhůtě, která byla nezbytná pro koordinaci všech dotčených programů“;

E.  vzhledem k tomu, že v průběhu slyšení ve výboru CONT komisař Oettinger uvedl, že Komise čeká na odpověď českých orgánů na dopis Komise ve věci střetu zájmů a že Komise vyvodí závěry až poté, co shromáždí a analyzuje veškerý důkazní materiál;

F.  vzhledem k tomu, že komisař Oettinger odpověděl, že „na základě pozměněných ustanovení článku 61 finančního nařízení 2018/1046, která jsou pro sdílené řízení v platnosti od srpna tohoto roku, Komise vyhodnocuje, zda je třeba členským státům uložit nad rámec opatření, která již zavedly, dodatečné požadavky a změny. V této souvislosti Komise shromáždí informace od členských států s cílem vyhodnotit přiměřenost zavedených systémů vnitřní kontroly. Komise také do konce roku uspořádá výměnu názorů s programovými orgány a poskytne jim obecné pokyny“;

G.  vzhledem k tomu, že mezi 10. a 12. prosincem 2018 uspořádala GŘ BUDG školení pro vnitrostátní orgány ve věci provádění nového finančního nařízení;

H.  vzhledem k tomu, že český předseda vlády ve své odpovědi na dopis Komise uvedl, že „Česká republika bude dodržovat své povinnosti vyplývající z členství v Evropské unii a já osobně přijmu veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit plný soulad mých aktivit s právními předpisy EU“;

1.  vyzývá české orgány, aby zajistily plné dodržování nového finančního nařízení a přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem vyřešit situace, které lze objektivně vnímat jako střet zájmů;

2.  vyzývá českou vládu, aby urychleně dostála závazkům, jež přijala ve své reakci na dopis Komise, a zaručila, aby veškeré činnosti podporované v rámci pomoci Unie plně dodržovaly právní předpisy EU a aby byly rozptýleny veškeré obavy ohledně potenciálního střetu zájmů;

3.  žádá Komisi, aby Parlament informovala o výsledku postupu prověřování uvedeného podnětu;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, s cílem vybídnout ji k monitorování souladu vnitrostátních systémů s požadavky EU a k auditování souladu systémů vnitřní kontroly členských států s novým finančním nařízením.

 

Poslední aktualizace: 12. prosince 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí