Prijedlog rezolucije - B8-0585/2018Prijedlog rezolucije
B8-0585/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o sukobima interesa i zaštiti proračuna EU-a u Češkoj

11.12.2018 - (2018/2975(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Postupak : 2018/2975(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0585/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0585/2018
Doneseni tekstovi :

B8-0585/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o sukobima interesa i zaštiti proračuna EU-a u Češkoj

(2018/2975(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 13. stavak 2. i članak 17. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir raspodjelu nadležnosti u okviru podijeljenog upravljanja kako je utvrđeno u novoj Financijskoj uredbi,

–  uzimajući u obzir stupanje na snagu nove Financijske uredbe 2. kolovoza 2018., a posebno njezin članak 61.,

–  uzimajući u obzir Smjernice OECD-a o razlikovanju između stvarnog, prividnog i mogućeg sukoba interesa,

–  uzimajući u obzir pritužbu koju je Europskoj komisiji podnijela organizacija Transparency International u vezi s mogućim sukobom interesa u Češkoj,

–  uzimajući u obzir saslušanja s povjerenikom Hoganom od 25. listopada 2018., s povjerenicom Creţu od 19. studenoga 2018., s glavnim tajnikom Komisije od 20. studenoga 2018. i s povjerenikom Oettingerom od 3. prosinca 2018. koja je održao Odbor za proračunski nadzor,

–  uzimajući u obzir razmjenu gledišta s Glavnom upravom za proračun pri Komisiji na sjednici odbora CONT od 20. studenoga 2018. o Komisijinoj provedbi članka 61. nove Financijske uredbe o sukobima interesa u državama članicama,

–  uzimajući u obzir pisane odgovore Komisije u okviru postupka davanja razrješnice za 2017., posebno odgovore na pitanja br. 50 i 51 upućena povjereniku Oettingeru, br. 35 upućeno povjerenici Creţu i br. 66 upućeno glavnom tajniku Komisije,

–  uzimajući u obzir odgovor koji je češki premijer Andrej Babiš poslao povjereniku Oettingeru 10. prosinca 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da Češka Republika sudjeluje u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja te da je u vlastiti sustav upravljanja i kontrole integrirala i uspješno koristila alat Arachne koji je izradila Komisija, koristan alat za provođenje analize rizika i za borbu protiv prijevara, sukoba interesa i nepravilnosti;

B.  budući da Komisija nije obavijestila Parlament o ishodu žalbenoga postupka započetoga na osnovi pritužbe koju je podnijela organizacija Transparency International;

C.  budući da je u jednome od svojih pisanih odgovora odboru CONT povjerenica Creţu istaknula činjenicu da su sve revizije koje je Komisija dosad provela u Češkoj obuhvaćale, kao dio uobičajenoga upitnika koji se rabi za revizije, provjeru nepostojanja sukoba interesa, posebno u fazi odabira operacija; također je navela da su zaključci tih revizija u to vrijeme bili da revidirani sustavi upravljanja i kontrole funkcioniraju i da su potrebna određena poboljšanja (procjena kategorije 2); dodala je da je Komisija tijekom svoje ponovne provjere rada revizorskog tijela također stekla dokaze da redovne češke revizije na odgovarajući način obuhvaćaju pitanje sprečavanja sukoba interesa;

D.  budući da je u svojem odgovoru na postupak davanja razrješnice za 2017. povjerenica Creţu ustvrdila da češke vlasti lojalno surađuju kad je riječ o tom zahtjevu i da su pružile zatražene informacije u vremenskom okviru potrebnom za koordinaciju svih predmetnih programa;

E.  budući da je u odboru CONT povjerenik Oettinger izjavio da Komisija čeka odgovor čeških vlasti na pismo Komisije koje se odnosilo na pitanje sukoba interesa te da će Komisija donijeti zaključke tek nakon što se prikupe i analiziraju svi dokazi;

F.  budući da je povjerenik Oettinger odgovorio da slijedom izmijenjenih odredbi članka 61. Financijske uredbe 1046/2018 koje su na snazi za podijeljeno upravljanje od kolovoza ove godine Komisija ocjenjuje treba li od država članica zatražiti dodatne zahtjeve i prilagodbe uz već uvedene mjere; dodao je da će u tom kontekstu Komisija prikupiti informacije iz država članica kako bi ocijenila prikladnost sustava unutarnje kontrole koji su u uporabi i da će također razmijeniti mišljenja s tijelima nadležnima za program i pružiti smjernice prije kraja godine;

G.  budući da je Glavna uprava za proračun od 10. do 12. prosinca 2018. za nacionalna tijela organizirala obuku o provedbi nove Financijske uredbe;

H.  budući da je češki premijer odgovorio na pismo Komisije i u njemu jamčio da će Češka poštovati obveze koje proizlaze iz njezina članstva u Europskoj uniji i da će on osobno poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da njegove aktivnosti budu u potpunosti usklađene sa zakonodavstvom EU-a;

1.  poziva češke vlasti da zajamče potpuno pridržavanje nove Financijske uredbe i da poduzmu sve potrebne mjere za rješavanje situacija koje se objektivno mogu smatrati sukobom interesa;

2.  poziva češku vladu da brzo ispuni obveze iz svojeg odgovora na pismo Komisije i da zajamči da su sve aktivnosti za koje se pruža potpora EU-a u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom EU-a te da se uklone sve nedoumice o mogućim sukobima interesa;

3.  traži od Komisije da što prije obavijesti Parlament o ishodu žalbenog postupka;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi kako bi se Komisija potaknula na praćenje usklađenosti nacionalnih sustava sa zahtjevima EU-a i na provođenje revizije sustava unutarnje kontrole država članica u skladu s novom Financijskom uredbom.

 

Posljednje ažuriranje: 12. prosinca 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti