ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 140kWORD 50k
11.12.2018
PE631.615v01-00
 
B8-0592/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη δημιουργία αξιόπιστων στατιστικών όσον αφορά το ποσοστό αυτοκτονιών ανά κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορία


Philippe Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία αξιόπιστων στατιστικών όσον αφορά το ποσοστό αυτοκτονιών ανά κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορία  
B8‑0592/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005299/2018 του Philippe Loiseau, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές δυσκολίες, ιδίως οικονομικής φύσης, οι οποίες πλήττουν τους ευρωπαίους αγρότες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες μελέτες(1) που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία από τον γαλλικό ασφαλιστικό φορέα για τους αγρότες (Mutualité sociale agricole, MSA) καταδεικνύουν ότι το ποσοστό αυτοκτονιών των γεωργών είναι κατά 20 με 30% υψηλότερο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες, τα αυξημένα επίπεδα αυτοκτονιών στον εν λόγω τομέα δραστηριότητας έχουν ως αιτία την έλλειψη αξιοπρεπούς εισοδήματος και το σημαντικό χρέος των γεωργών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Vytenis Andriukaitis στην γραπτή ερώτηση του Philippe Loiseau αναφέρει ότι δεν υπάρχει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάποιο δεδομένο που να επιτρέπει τη συνεκτική ανάλυση των αυτοκτονιών στους γεωργούς·

1.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο οι στατιστικές αιτιών θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις αυτοκτονίες να αναλύονται ανά κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορία, προκειμένου να εντοπίζονται οι τομείς που βρίσκονται σε κρίση·

2.  ζητεί να συλλέγονται, να συγκεντρώνονται και να δημοσιοποιούνται τα δεδομένα που μετρούν με ακρίβεια και αξιοπιστία το ποσοστό αυτοκτονιών ανά τύπο επαγγελματικής απασχόλησης στα κράτη μέλη·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

(1)

https://www.msa.fr/lfy/presse/prevention-suicide-populations-agricoles

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου