ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 48k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно даването на нов тласък на процеса на децентрализация в държавите членки


Иван Яковчич, Йозо Радош

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно даването на нов тласък на процеса на децентрализация в държавите членки  
B8‑0594/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че децентрализацията играе съществена роля за това, обществените услуги да отговарят в по-голяма степен на потребностите на местно равнище, като насърчава отговорно упражняване на властта и изграждане на доверие в публичните органи;

B.  като има предвид, че принципът на субсидиарност, установен в Договора за Европейския съюз, има за цел да гарантира, че правомощията се упражняват възможно най-близо до гражданите;

C.  като има предвид, че процесът на децентрализация е в застой или е тръгнал в обратната посока в някои държави членки; като има предвид, че високата степен на политическа поляризация в някои държави членки също създаде съществени пречки пред такива реформи;

1.  призовава държавите членки да засилят подкрепата си за децентрализацията чрез своите закони, политики и практики;

2.  настоятелно призовава държавите членки да подкрепят консултациите по въпросите на децентрализацията, като обединят сдружения на местни и регионални органи, неправителствени организации и граждани;

3.  насърчава държавите членки да укрепят регулаторната рамка за гарантиране на финансовата стабилност на местните и регионалните органи и справедливо разпределение на публичните финансови средства между различните равнища на управление;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 18 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност