FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 124kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om at skabe ny fremdrift i decentraliseringsprocessen i medlemsstaterne


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om at skabe ny fremdrift i decentraliseringsprocessen i medlemsstaterne  
B8‑0594/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at decentralisering spiller en afgørende rolle, når det gælder om at gøre de offentlige forvaltninger mere lydhøre over for de lokale behov, fremme en ansvarlig magtudøvelse og opbygge tillid til de offentlige myndigheder;

B.  der henviser til, at nærhedsprincippet, som er fastsat i traktaten om Den Europæiske Union, har til formål at sikre, at beføjelserne udøves så tæt på borgerne som muligt;

C.  der henviser til, at decentraliseringsprocessen er gået i stå eller går baglæns i nogle medlemsstater; der henviser til, at en høj grad af politisk polarisering i nogle medlemsstater også har skabt betydelige hindringer for sådanne reformer;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at øge deres støtte til decentralisering gennem deres lovgivning, politik og praksis;  

2.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte høringer om decentraliseringsspørgsmål med deltagelse af sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, ikke-statslige organisationer og borgere;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at styrke de lovgivningsmæssige rammer for at sikre de lokale og regionale myndigheders finansielle stabilitet og en retfærdig fordeling af de offentlige finansielle midler mellem de forskellige myndighedsniveauer;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 15. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik