ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 127kWORD 48k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με μια νέα ώθηση υπέρ της διαδικασίας αποκέντρωσης στα κράτη μέλη


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια νέα ώθηση υπέρ της διαδικασίας αποκέντρωσης στα κράτη μέλη  
B8‑0594/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκέντρωση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην καλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων υπηρεσιών στις τοπικές ανάγκες, προωθώντας την υπεύθυνη άσκηση εξουσίας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις δημόσιες αρχές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της επικουρικότητας η οποία ορίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εξουσίες ασκούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον πολίτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αποκέντρωσης καθυστερεί ή οδηγείται σε ανατροπή σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό επίπεδο πολιτικής πόλωσης σε ορισμένα κράτη μέλη έχει επίσης δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στις μεταρρυθμίσεις αυτές·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στην αποκέντρωση μέσω της νομοθεσίας, των πολιτικών και των πρακτικών τους·  

2.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις διαβουλεύσεις για τα ζητήματα της αποκέντρωσης, φέρνοντας σε επαφή οργανώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και πολίτες·

3.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το ρυθμιστικό τους πλαίσιο για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών και της δίκαιης κατανομής των οικονομικών πόρων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου