RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


uue tõuke andmise kohta detsentraliseerimisele liikmesriikides


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek uue tõuke andmise kohta detsentraliseerimisele liikmesriikides  
B8‑0594/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et detsentraliseerimisel on oluline roll avalike teenuste suurema kooskõla saavutamisel kohalike vajadustega, edendades võimu vastutustundlikku kasutamist ja suurendades usaldust riigiasutuste vastu;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu lepingus sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte eesmärk on tagada, et otsuseid tehakse kodanikele võimalikult lähedal;

C.  arvestades, et detsentraliseerimise protsess on mõnes liikmesriigis seiskunud või ümberpööratud; arvestades, et mõnes liikmesriigis on suure poliitilise vastandumise tõttu tekkinud ka olulisi takistusi selliste reformide läbiviimisele;

1.  kutsub liikmesriike üles tugevdama detsentraliseerimise toetamist seaduste, poliitika ja tavade kaudu;  

2.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid toetaksid detsentraliseerimist käsitlevaid konsultatsioone, milles osaleksid kohalikud ja piirkondlikud omavalitsuste ühendused, valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikud;

3.  julgustab liikmesriike tugevdama õigusraamistikku, et tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste finantsstabiilsus ja avaliku sektori rahaliste vahendite õiglane jaotamine eri valitsustasandite vahel;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 18. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika