TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 122kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le dlús nua a chur le próiseas an díláraithe sna Ballstáit


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le dlús nua a chur le próiseas an díláraithe sna Ballstáit  
B8‑0594/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach ag an dílárú maidir le seirbhísí poiblí a dhéanamh níos freagraí do riachtanais áitiúla, feidhmiú cuntasach na cumhachta a chur chun cinn agus muinín a chothú in údaráis phoiblí;

B.  de bhrí go bhfuil sé mar aidhm ag prionsabal na coimhdeachta, a leagtar síos sa Chonradh ar an Aontas Eorpach, a áirithiú go ndéantar cumhachtaí a fheidhmiú chomh gar don saoránach agus is féidir;

C.  de bhrí go bhfuil bac á chur ar an bpróiseas a bhaineann le dílárú nó go bhfuil sé á fhreaschur i roinnt Ballstát; de bhrí go bhfuil bacainní suntasacha ar athchóirithe den sórt sin cruthaithe freisin mar gheall ar ardleibhéal na deighilte polaitiúla i roinnt Ballstát;

1.  á iarraidh ar na Ballstáit a dtacaíocht don dílárú a neartú trína ndlíthe, a mbeartais agus a gcleachtais;  

2.  á áitiú ar na Ballstáit tacaíocht a thabhairt do chomhairliúcháin maidir le saincheisteanna díláraithe, ag tabhairt le chéile cumainn d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus saoránaigh;

3.  á mholadh na Ballstáit chun an creat rialála a neartú chun cobhsaíocht airgeadais na n-údarás áitiúil agus réigiúnach a áirithiú mar aon le dáileadh cothrom acmhainní airgeadais an phobail idir na leibhéil éagsúla rialtais;

4.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

 

An nuashonrú is déanaí: 21 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais