PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl naujo akstino decentralizavimo procesui valstybėse narėse suteikimo


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl naujo akstino decentralizavimo procesui valstybėse narėse suteikimo  
B8‑0594/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi decentralizavimui tenka esminis vaidmuo, užtikrinant, kad viešosios paslaugos labiau reaguotų į vietos poreikius, skatinant atskaitingą naudojimąsi valdžia ir didinant pasitikėjimą valstybinėmis valdžios institucijomis;

B.  kadangi Europos Sąjungos sutartyje įtvirtintu subsidiarumo principu siekiama užtikrinti, kad valdžia būtų naudojamasi nenutolstant nuo piliečių;

C.  kadangi decentralizavimo procesas kai kuriose valstybėse narėse vilkinamas arba vyksta atvirkštine linkme; kadangi didelių kliūčių tokioms reformoms atsirado dėl aukšto politinės poliarizacijos lygio kai kuriose valstybėse narėse;

1.  ragina valstybes nares sustiprinti savo paramą decentralizacijai, panaudojant tam savo įstatymus, politiką ir praktiką;  

2.  primygtinai ragina valstybes nares remti konsultacijas, susijusias su decentralizavimo klausimais, tam suburiant vietos ir regioninių valdžios institucijų asociacijas, nevyriausybines organizacijas ir piliečius;

3.  skatina valstybes nares stiprinti reglamentavimo sistemą, kuria būtų galima užtikrinti vietos ir regioninių valdžios institucijų finansinį stabilumą ir teisingą viešojo sektoriaus finansinių išteklių paskirstymą tarp įvairių valdžios lygmenų;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

Atnaujinta: 2019 m. sausio 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika