Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0594/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0594/2018

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl naujo akstino decentralizavimo procesui valstybėse narėse suteikimo

  3.1.2019

  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

  Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

  B8‑0594/2018

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl naujo akstino decentralizavimo procesui valstybėse narėse suteikimo

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

  A.  kadangi decentralizavimui tenka esminis vaidmuo, užtikrinant, kad viešosios paslaugos labiau reaguotų į vietos poreikius, skatinant atskaitingą naudojimąsi valdžia ir didinant pasitikėjimą valstybinėmis valdžios institucijomis;

  B.  kadangi Europos Sąjungos sutartyje įtvirtintu subsidiarumo principu siekiama užtikrinti, kad valdžia būtų naudojamasi nenutolstant nuo piliečių;

  C.  kadangi decentralizavimo procesas kai kuriose valstybėse narėse vilkinamas arba vyksta atvirkštine linkme; kadangi didelių kliūčių tokioms reformoms atsirado dėl aukšto politinės poliarizacijos lygio kai kuriose valstybėse narėse;

  1.  ragina valstybes nares sustiprinti savo paramą decentralizacijai, panaudojant tam savo įstatymus, politiką ir praktiką;  

  2.  primygtinai ragina valstybes nares remti konsultacijas, susijusias su decentralizavimo klausimais, tam suburiant vietos ir regioninių valdžios institucijų asociacijas, nevyriausybines organizacijas ir piliečius;

  3.  skatina valstybes nares stiprinti reglamentavimo sistemą, kuria būtų galima užtikrinti vietos ir regioninių valdžios institucijų finansinį stabilumą ir teisingą viešojo sektoriaus finansinių išteklių paskirstymą tarp įvairių valdžios lygmenų;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

   

  Atnaujinta: 2019 m. sausio 17 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika