REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 141kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par jauna impulsa došanu dalībvalstu decentralizācijas procesam


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauna impulsa došanu dalībvalstu decentralizācijas procesam  
B8-0594/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā decentralizācija ir svarīga, lai palielinātu sabiedrisko pakalpojumu atbilstību vietējām vajadzībām, sekmētu atbildīgu varas izmantošanu un stiprinātu uzticēšanos publiskajām iestādēm;

B.  tā kā Līgumā par Eiropas Savienību paredzētā subsidiaritātes principa mērķis ir nodrošināt, ka pilnvaras tiek īstenotas cik vien iespējams tuvu pilsoņiem;

C.  tā kā dažās dalībvalstīs decentralizācijas process ir apstājies vai atcelts; tā kā dažās dalībvalstīs augsta līmeņa politiskā polarizācija ir arī radījusi šķēršļus šādām reformām,

1.  aicina dalībvalstis ar likumu, politikas un prakses palīdzību pastiprināt atbalstu decentralizācijai;  

2.  mudina dalībvalstis atbalstīt apspriešanās par decentralizācijas jautājumiem, apvienojot reģionālo un vietējo iestāžu asociācijas, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotājus;

3.  mudina dalībvalstis pastiprināt tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu reģionālo un vietējo iestāžu finansiālo stabilitāti un taisnīgu publisko finanšu resursu sadalījumu starp dažādiem pārvaldes līmeņiem;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika