PROJEKT REZOLUCJI
PDF 131kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nadania nowego impulsu procesowi decentralizacji w państwach członkowskich


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nadania nowego impulsu procesowi decentralizacji w państwach członkowskich  
B8‑0594/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że decentralizacja odgrywa zasadniczą rolę w dostosowywaniu usług publicznych do potrzeb lokalnych, promowaniu odpowiedzialnego sprawowania władzy i budowaniu zaufania do organów publicznych;

B.  mając na uwadze, że celem ustanowionej w Traktacie o Unii Europejskiej zasady pomocniczości jest dążenie do zapewnienia, aby władza była sprawowana możliwie jak najbliżej obywatela;

C.  mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich proces decentralizacji nie jest obecnie realizowany lub podlega odwróceniu; mając na uwadze, że istotne przeszkody dla takich reform wynikają również z wysokiego poziomu polaryzacji politycznej w niektórych państwach członkowskich;

1.  apeluje do państw członkowskich o większe wsparcie decentralizacji w przepisach, strategiach politycznych i praktykach;  

2.  wzywa państwa członkowskie do wspierania konsultacji w sprawach dotyczących decentralizacji, skupiających stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych, organizacje pozarządowe i obywateli;

3.  zachęca państwa członkowskie do wzmocnienia ram regulacyjnych służących zapewnieniu stabilności finansowej władz lokalnych i regionalnych oraz sprawiedliwego podziału publicznych środków finansowych między poszczególnymi szczeblami władzy;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności