FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om nya impulser för decentraliseringsprocessen i medlemsstaterna


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Förslag till Europaparlamentets resolution om nya impulser för decentraliseringsprocessen i medlemsstaterna  
B8‑0594/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Decentraliseringen spelar en viktig roll för att göra offentliga tjänster mer lyhörda för lokala behov, främja ansvarsfull maktutövning och bygga upp förtroendet för offentliga myndigheter.

B.  Subsidiaritetsprincipen, som fastställs i fördraget om Europeiska unionen, syftar till att säkerställa att befogenheterna utövas så nära medborgarna som möjligt.

C.  Decentraliseringsprocessen håller på att stagnera eller slå back i vissa medlemsstater. En omfattande politisk polarisering i vissa medlemsstater har också gett upphov till avsevärda hinder för sådana reformer.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka sitt stöd till decentraliseringen genom sin lagstiftning, politik och praxis.  

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja samråd om frågor som rör decentralisering och involvera sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter, icke-statliga organisationer och medborgare.

3.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att stärka regelverket för att säkerställa finansiell stabilitet för lokala och regionala myndigheter samt rättvis fördelning av offentliga medel mellan de olika förvaltningsnivåerna.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 15 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy