Procedure : 2019/2508(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0051/2019

Indgivne tekster :

B8-0051/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.2

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 144kWORD 52k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6


om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep‑Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander‑Hainz, Jude Kirton‑Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne‑Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Europa-Parlamentets beslutning om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (2019/2508(RSP))  
B8‑0051/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den foreslåede aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side,

–  der henviser til forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side,

–  der henviser til FN-pagten, særlig artikel 73 i kapitel XI vedrørende ikke-selvstyrende områder,

–  der henviser til Wienerkonventionen om traktatretten, særlig artikel 34 og 36,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 34/37,

–  der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rettens dom af 10. december 2015 (sag T-512/12)(1),

–  der henviser til Domstolens dom af 21. december 2016 (sag C-104/16 P)(2),

–  der henviser til Domstolens dom af 27. februar 2018 (sag C-266/16)(3),

–  der henviser til Rettens kendelse af 19. juli 2018 (sag T-180/14)(4),

–  der henviser til Rettens kendelse af 30. november 2018 (sag T-275/18)(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 6,

A.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater i henhold til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union er forpligtede til at respektere principperne i FN-pagten og folkeretten; der henviser til, at artikel 1, stk. 2, og artikel 55 i FN-pagten indeholder bestemmelser om respekt for princippet om befolkningers ret til selvbestemmelse;

B.  der henviser til, at Domstolen i sin dom af 21. december 2016 fastslog, at liberaliseringsaftalen mellem EU og Marokko ikke gav retsgrundlag for at inkludere Vestsahara, og at aftalen derfor ikke kunne finde anvendelse på dette område, da Vestsahara ikke er del af Marokko; der henviser til, at Domstolen i overensstemmelse hermed i præmis 106 fastslog, at befolkningen i Vestsahara skal anses for at være en "tredjepart" i forbindelse med EU's relationer til Marokko, og at der, for at en sådan bilateral aftale kan berøre tredjeområdet Vestsahara, skal indhentes samtykke fra befolkningen i området; der henviser til, at Kommissionen mener, at Domstolen ikke præcist definerede, hvordan et sådant samtykke skal gives;

C.  der henviser til, at Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) har gennemført høringer i Rabat og Bruxelles med henblik på at sikre samtykke fra befolkningen i Vestsahara; der henviser til, at det ikke med sikkerhed kan fastslås, at de skridt, som Kommissionen har taget, opfylder Domstolens krav om samtykke fra befolkningen i Vestsahara;

1.  mener, at der hersker retlig usikkerhed om, hvorvidt den foreslåede aftale er forenelig med traktaterne og navnlig med Domstolens dom af 21. december 2016 (sag C-104/16 P);

2.  vedtager at indhente en udtalelse fra Domstolen om foreneligheden af den foreslåede aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side med traktaterne og navnlig med Domstolens dom af 21. december 2016 (sag C-104/16 P);

3.  pålægger sin formand at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indhente Domstolens udtalelse og sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen til orientering.

(1)

Rettens dom af 10. december 2015, Front Polisario mod Rådet, sag T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Domstolens dom af 21. december 2016, Rådet mod Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Domstolens dom af 27. februar 2018, Western Sahara Campaign UK mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Rettens kendelse af 19. juli 2018, Front Polisario mod Rådet, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Rettens kendelse af 30. november 2018, Front Polisario mod Rådet, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Seneste opdatering: 14. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik