Menetlus : 2019/2508(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0051/2019

Esitatud tekstid :

B8-0051/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 141kWORD 52k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6


millega palutakse Euroopa Kohtu arvamust Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis kavandatava lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) kooskõla kohta aluslepingutega (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Euroopa Parlamendi resolutsioon, millega palutakse Euroopa Kohtu arvamust Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis kavandatava lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) kooskõla kohta aluslepingutega (2019/2508(RSP))  
B8-0051/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelist kirjavahetuse vormis kavandatavat lepingut, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) liidu nimel sõlmimise kohta,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja ja eelkõige selle XI peatüki artiklit 73 end ise mittevalitsevate territooriumide kohta,

–  võttes arvesse 23. mai 1969. aasta riikidevaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni ning eelkõige selle artikleid 34 ja 36,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 34/37,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218,

–  võttes arvesse Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta otsust kohtuasjas T-512/12(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsust kohtuasjas C-104/16P(2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 27. veebruari 2018. aasta otsust kohtuasjas C-266/16(3),

–  võttes arvesse Üldkohtu 19. juuli 2018. aasta määrust kohtuasjas T-180/14(4),

–  võttes arvesse Üldkohtu 30. novembri 2018. aasta määrust kohtuasjas T-275/18(5),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 6,

A.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 21 on EL ja selle liikmesriigid kohustatud järgima ÜRO põhikirja põhimõtteid ja rahvusvahelist õigust; arvestades, et ÜRO põhikirja artikli 1 lõikes 2 ja artiklis 55 sisaldub rahvaste enesemääramise põhimõte;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus leiab oma 21. detsembri 2016. aasta otsuses, et ELi ja Maroko vaheline liberaliseerimisleping ei anna õiguslikku alust Lääne-Sahara hõlmamiseks ja lepingut ei saa selle territooriumi suhtes kohaldada, kuna Lääne-Sahara ei ole Maroko osa; arvestades, et sellele vastavalt märgib kohus otsuse punktis 106, et Lääne-Sahara rahvast tuleb ELi ja Maroko suhetes käsitleda kolmanda isikuna ning selleks, et mis tahes kahepoolne leping saaks kolmandat, s.o Lääne-Sahara territooriumi mõjutada, tuleb saada selle territooriumi rahva nõusolek; arvestades, et komisjon on seisukohal, et kohus ei ole täpselt kindlaks määranud, kuidas sellist nõusolekut peaks avaldama;

C.  arvestades, et komisjon ja Euroopa välisteenistus on pidanud Rabatis ja Brüsselis konsultatsioone eesmärgiga kindlustada Lääne-Sahara rahva nõusolek; arvestades, et ei saa kindlalt kinnitada, et komisjoni astutud sammud vastavad kohtu nõudmisele, mille kohaselt tuleb saada Lääne-Sahara rahva nõusolek;

1.  on seisukohal, et puudub õiguskindlus, kas kavandatav leping on kooskõlas aluslepingutega ja eelkõige Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsusega kohtuasjas C-104/16P;

2.  otsustab paluda Euroopa Liidu Kohtu arvamust Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis kavandatava lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) kooskõla kohta aluslepingutega ning eelkõige Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri otsusega kohtuasjas C-104/16P;

3.  teeb presidendile ülesandeks võtta vajalikud meetmed Euroopa Kohtu arvamuse saamiseks ning edastada käesolev resolutsioon teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

(1)

Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta otsus kohtuasjas Polisario Rinne vs. nõukogu, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri otsus kohtuasjas nõukogu vs. Polisario Rinne, C-104/16P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Euroopa Liidu Kohtu 27. veebruari 2018. aasta otsus kohtuasjas Western Sahara Campaign UK vs. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118,

(4)

Üldkohtu 19. juuli 2018. aasta määrus kohtuasjas Polisario Rinne vs. nõukogu, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Üldkohtu 30. novembri 2018. aasta määrus kohtuasjas Polisario Rinne vs. nõukogu, T-275/18, ECLI:EU:T:2015:869.

Viimane päevakajastamine: 14. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika