Menettely : 2019/2508(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0051/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0051/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 12.2

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 52k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukaisesti


Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä siitä, onko Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehtävä suunniteltu sopimus yhteensopiva perussopimusten kanssa (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep‑Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander‑Hainz, Jude Kirton‑Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne‑Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä siitä, onko Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehtävä suunniteltu sopimus yhteensopiva perussopimusten kanssa (2019/2508(RSP))  
B8‑0051/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimusluonnoksen,

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen No 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja erityisesti sen itsehallintoa vailla olevia alueita käsittelevän XI luvun 73 artiklan,

–  ottaa huomioon valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen ja erityisesti sen 34 ja 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 34/37,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 10. joulukuuta 2015 asiassa T-512/12 antaman tuomion(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 asiassa C-104/16P antaman tuomion(2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 27. helmikuuta 2018 asiassa C-266/16 antaman tuomion(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 19. heinäkuuta 2018 asiassa T-180/14 antaman määräyksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 30. marraskuuta 2018 asiassa T-275/18 antaman määräyksen(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perussopimuksen 21 artiklan nojalla EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on velvollisuus noudattaa YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteita; ottaa huomioon, että YK:n peruskirjan 1 artiklan 2 kohtaan ja 55 artiklaan sisältyy kansojen itsemääräämisoikeutta koskevan periaatteen kunnioittaminen;

B.  toteaa, että Euroopan unionin yleinen tuomioistuin totesi 21. joulukuuta 2016 antamassaan tuomiossa, ettei EU:n ja Marokon välinen sopimus vapauttamistoimenpiteistä antanut oikeusperustaa Länsi-Saharan sisällyttämiseksi sen soveltamisalaan eikä sitä sen vuoksi voitaisi soveltaa tähän alueeseen, koska Länsi-Sahara ei ole osa Marokkoa; ottaa huomioon, että tämän mukaisesti tuomioistuin totesi tuomion 106 artiklassa, että Länsi-Saharan kansaa on pidettävä kolmantena osapuolena EU:n ja Marokon välisissä suhteissa ja että kaikkiin kahdenvälisiin järjestelyihin, jotka vaikuttavat Länsi-Saharan alueeseen, olisi saatava alueen asukkaiden suostumus; ottaa huomioon, että komissio katsoo, että tuomioistuin ei määritellyt täsmällisesti, miten tällainen suostumus olisi ilmaistava;

C.  ottaa huomioon, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ovat järjestäneet kuulemisia Rabatissa ja Brysselissä tavoitteenaan varmistaa Länsi-Saharan väestön suostumus; ottaa huomioon, että ei voida varmuudella todeta, että komission toteuttamat toimet vastaavat tuomioistuimen vaatimusta suostumuksen saamisesta Länsi-Saharan väestöltä;

1.  pitää oikeudellisesti epävarmana sitä, onko suunniteltu sopimus yhteensopiva perussopimusten kanssa ja erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 antaman tuomion kanssa (asia C-104/16P);

2.  päättää pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta lausunnon siitä, onko Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehtävä suunniteltu sopimus yhteensopiva perussopimusten ja erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 antaman tuomion (asia C-104/16P) kanssa;

3.  kehottaa puhemiestä ryhtymään tarvittaviin toimiin lausunnon hankkimiseksi Euroopan unionin tuomioistuimelta ja välittämään tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

(1)

Yleisen tuomioistuimen tuomio, 10. joulukuuta 2015, Front Polisario vastaan neuvosto, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Tuomioistuimen tuomio, 21. joulukuuta 2016, neuvosto vastaan Front Polisario, C-104/16P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Tuomioistuimen tuomio, 27. helmikuuta 2018, Western Sahara Campaign UK vastaan Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Yleisen tuomioistuimen määräys, 19. heinäkuuta 2018, Front Polisario vastaan neuvosto, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Yleisen tuomioistuimen määräys, 30. marraskuuta 2018, Front Polisario vastaan neuvosto, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Päivitetty viimeksi: 14. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö