Eljárás : 2019/2508(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0051/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0051/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 12.2

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 154kWORD 53k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

benyújtva az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése alapján


az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött, javasolt megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep‑Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander‑Hainz, Jude Kirton‑Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne‑Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Az Európai Parlament állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött, javasolt megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2019/2508(RSP))  
B8‑0051/2019

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodásra irányuló javaslatra,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról,

–  tekintettel az ENSZ Alapokmányára és különösen az önkormányzattal nem rendelkező területekről szóló XI. fejezet 73. cikkére,

–  tekintettel az államok közötti szerződések jogáról szóló bécsi egyezményre és különösen annak 34. és 36. cikkére,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 34/37. számú határozatára,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkére,

–  tekintettel a Törvényszék 2015. december 10-i ítéletére (T-512/12. számú ügy)(1),

–  tekintettel a Bíróság 2016. december 21-i ítéletére (C-104/16P. sz. ügy)(2) ,

–  tekintettel a Bíróság 2018. február 27-i ítéletére (C-266/16. sz. ügy)(3) ,

–  tekintettel a Törvényszék 2018. július 18-i végzésére (T-180/14. sz. ügy)(4) ,

–  tekintettel a Törvényszék 2018. november 30-i végzésére (T-275/18. sz. ügy)(5) ,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkében előírt kötelezettség értelmében az Uniónak és tagállamainak tiszteletben kell tartaniuk az Egyesült Nemzetek Alapokmányának és a nemzetközi jognak az elveit; mivel az ENSZ Alapokmánya 1. cikkének (2) bekezdése és 55. cikke alapján tiszteletben kell tartani a népek önrendelkezésének elvét;

B.  mivel a Bíróság 2016. december 21-i ítéletében megállapította, hogy az EU és Marokkó közötti liberalizációs megállapodás nem biztosított jogalapot ahhoz, hogy a megállapodás Nyugat-Szaharára is kiterjedjen, ezért erre a területre nem alkalmazandó. mivel Nyugat-Szahara nem része Marokkónak; mivel ennek megfelelően a Bíróság a106. pontban megállapította, hogy Nyugat-Szahara népét az EU és Marokkó közötti kapcsolatok tekintetében harmadik félnek kell tekinteni, és minden ilyen kétoldalú megállapodás esetében, amely érintheti a nyugat-szaharai harmadik területet, meg kell szerezni a terület lakosságának hozzájárulását; mivel a Bizottság úgy véli, hogy a Bíróság nem határozta meg pontosan, hogy a hozzájárulást hogyan kell kifejezésre juttatni;

C.  mivel a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) konzultációkat folytatott Rabatban és Brüsszelben a nyugat-szaharai nép hozzájárulásának biztosítása céljából; mivel nem lehet bizonyossággal megállapítani, hogy a Bizottság által tett lépések eleget tesznek-e a nyugat-szaharai lakosság hozzájárulásának megszerzését előíró bírósági követelménynek;

1.  úgy véli, hogy jogbizonytalanság áll fenn azzal kapcsolatban, hogy a javasolt megállapodás összeegyeztethető-e a Szerződésekkel és különösen az Európai Unió Bíróságának 2016. december 21-i ítéletével (C-104/16P .sz. ügy);

2.  úgy határoz, hogy a Bíróság véleményét kéri az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött javasolt megállapodás Szerződésekkel és különösen az Európai Unió Bíróságának 2016. december 21-i ítéletével (C-104/16P. sz. ügy) való összeegyeztethetőségéről;

3.  utasítja elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Bíróság véleményének kikérése érdekében és tájékoztatásul továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

A Törvényszék 2015. december 10-i ítélete, Front Polisario kontra Tanács, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

A Bíróság 2016. december 21-i ítélete, Tanács kontra Front Polisario, C-104/16P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

A Bíróság 2018. február 27-i ítélete Western Sahara Campaign UK kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

A Törvényszék 2018. július 19-i végzése, Front Polisario kontra Council, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

A Törvényszék 2018. november 30-i végzése, Front Polisario kontra Council, T-275/18. ECLI:EU:T:2004:869.

Utolsó frissítés: 2019. január 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat