Procedūra : 2019/2508(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0051/2019

Pateikti tekstai :

B8-0051/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.2

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 159kWORD 50k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį


kuria prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo suderinamas su Sutarčių nuostatomis (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Europos Parlamento rezoliucija, kuria prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo suderinamas su Sutarčių nuostatomis (2019/2508(RSP))  
B8-0051/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į siūlomą Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimą pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, visų pirma į jos XI skyriaus 73 straipsnį dėl priklausomų teritorijų,

–  atsižvelgdamas į Vienos konvenciją dėl tarptautinių sutarčių tarp valstybių, visų pirma į jos 34 ir 36 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 34/37,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimą (byla T-512/12)(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą (byla C-104/16P)(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 27 d. ESTT sprendimą (byla C-266/16)(3),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo nutartį (byla T-180/14)(4),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo nutartį (byla T-275/18)(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 21 straipsniu, ES ir jos valstybės narės turi pareigą laikytis JT Chartijos ir tarptautinės teisės principų; kadangi JT Chartijos 1 straipsnio 2 dalis ir 55 straipsnis apima pagarbą tautų laisvo apsisprendimo principui;

B.  kadangi ESTT Bendrasis Teismas savo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendime konstatavo, kad ES ir Maroko liberalizavimo susitarimas nesuteikia teisinio pagrindo įtraukti Vakarų Sacharą, todėl negali būti taikomas šiai teritorijai, nes Vakarų Sachara nėra Maroko dalis; kadangi, savo ruožtu, 106 dalyje Teismas pažymėjo, jog ES ir Maroko santykių kontekste Vakarų Sacharos gyventojai turėtų būti laikomi trečiąja šalimi ir jog norint, kad bet koks toks dvišalis susitarimas turėtų poveikio trečiajai – Vakarų Sacharos – teritorijai, turėtų būti gautas tos teritorijos gyventojų pritarimas; kadangi, Komisijos nuomone, Teismas aiškiai neapibrėžė, kaip šis pritarimas turėtų būti pareikštas;

C.  kadangi Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) surengė konsultacijas Rabate ir Briuselyje, siekdamos užtikrinti, kad būtų gautas Vakarų Sacharos gyventojų pritarimas; kadangi negali būti tvirtai konstatuota, kad veiksmai, kurių ėmėsi Komisija, atitinka Teismo reikalavimą gauti Vakarų Sacharos gyventojų pritarimą;

1.  laikosi nuomonės, kad esama teisinio netikrumo dėl to, ar siūlomas susitarimas suderinamas su Sutartimis ir pirmiausia su 2016 m. gruodžio 21 d. ESTT sprendimu (byla C-104/16P);

2.  nusprendžia prašyti Teisingumo Teismo pateikti nuomonę dėl to, ar siūlomas Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo suderinamas su Sutarčių nuostatomis ir pirmiausia su 2016 m. gruodžio 21 d. ESTT sprendimu (byla C-104/16P);

3.  paveda Pirmininkui imtis būtinų priemonių šiai Teisingumo Teismo nuomonei gauti ir perduoti šią rezoliuciją susipažinti Tarybai ir Komisijai.

 

(1)

2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas Front Polisario prieš Europos Sąjungos Tarybą, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Europos Sąjungos Taryba prieš Front Polisario, C-104/16P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

2018 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo sprendimas Western Sahara Campaign UK prieš Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

2018 m. liepos 19 d. Bendrojo Teismo nutartis Front Polisario prieš Europos Sąjungos Tarybą, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

2018 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis Front Polisario prieš Europos Sąjungos Tarybą, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika