Procedūra : 2019/2508(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0051/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0051/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 12.2

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 177kWORD 49k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu


par lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par to, vai Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, ko paredzēts noslēgt starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, ir saderīgs ar Līgumiem (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Eiropas Parlamenta rezolūcija par lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par to, vai Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, ko paredzēts noslēgt starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, ir saderīgs ar Līgumiem (2019/2508(RSP))  
B8-0051/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus, un jo īpaši to 73. pantu XI nodaļā par teritorijām, kurām nav savas pārvaldes,

–  ņemot vērā 1969. gada 23. maija Vīnes Konvenciju par starptautisko līgumu tiesībām, un jo īpaši tās 34. un 34. pantu,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju 34/37,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu,

–  ņemot vērā Vispārējās tiesas (EST) 2015. gada 10. decembra spriedumu lietā T-512/12(1),

–  ņemot vērā ES Tiesas 2016. gada 21. decembra spriedumu lietā C-104/16P(2),

–  ņemot vērā ES Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedumu lietā C-266/16(3),

–  ņemot vērā Vispārējās tiesas 2018. gada 19. jūlija nolēmumu lietā T-180/14(4),

–  ņemot vērā Vispārējās tiesas 2018. gada 30. novembra nolēmumu lietā T-275/18(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 6. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 21. pantu ES un tās dalībvalstīm ir pienākums ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību principus; tā kā ANO Statūtu 1. panta 2. punkts un 55. pants paredz tautu pašnoteikšanās principa ievērošanu;

B.  tā kā Eiropas Savienības Vispārējā tiesa 2016. gada 21. decembra spriedumā noteica, ka ES un Marokas savstarpējā Liberalizācijas nolīgumā nav juridiska pamata Rietumsahāras iekļaušanai un tādēļ to nevar attiecināt uz šo teritoriju, jo Rietumsahāra nav Marokas sastāvdaļa; tā kā līdz ar to Tiesa 106. punktā noteica, ka Rietumsahāras iedzīvotājus vajadzētu uzskatīt par trešo personu ES attiecībās ar Maroku un attiecībā uz jebkuru šādu divpusēju nolīgumu, kas skar Rietumsahāras teritoriju kā trešo personu, jāsaņem šīs teritorijas iedzīvotāju piekrišana; tā kā Komisija uzskata, ka Tiesa nav precīzi definējusi, kā šādai piekrišanai vajadzētu būt paustai;

C.  tā kā Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) Briselē un Rabatā risināja apspriešanās, lai nodrošinātu Rietumsahāras iedzīvotāju piekrišanu; tā kā nav iespējams noteikti konstatēt, ka Komisijas veiktie pasākumi atbilst Tiesas prasībai par to, lai būtu saņemta piekrišana no Rietumsahāras iedzīvotājiem,

1.  uzskata, ka pastāv juridiska nenoteiktība par paredzētā nolīguma saderību ar Līgumiem un, jo īpaši, ar ES Tiesas 2016. gada 21. decembra spriedumu lietā C-104/16P;

2.  nolemj lūgt Tiesai sniegt atzinumu par to, vai Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, ko paredzēts noslēgt starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, ir saderīgs ar Līgumiem un, jo īpaši, ar ES Tiesas 2016. gada 21. decembra spriedumu lietā C-104/16P;

3.  uzdod priekšsēdētājam veikt nepieciešamos pasākumus, lai saņemtu Tiesas atzinumu, un šo rezolūciju informēšanas nolūkā nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

Vispārējās tiesas 2015. gada 10. decembra spriedums, Front Polisario v Council, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Tiesas 2016. gada 21. decembra spriedums, Council v Front Polisario, C-104/16P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums, Western Sahara Campaign UK v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Vispārējās tiesas 2018. gada 19. jūlija nolēmums, Front Polisario v Council, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Vispārējās tiesas 2018. gada 30. novembra nolēmums, Front Polisario v Council, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika