Procedura : 2019/2508(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0051/2019

Teksty złożone :

B8-0051/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 12.2

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 157kWORD 53k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu


w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z Traktatami proponowanego porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep‑Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander‑Hainz, Jude Kirton‑Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne‑Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z Traktatami proponowanego porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (2019/2508(RSP))  
B8‑0051/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając proponowane porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony,

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, w szczególności jej art. 73 w rozdziale XI, dotyczący obszarów niesamodzielnych,

–  uwzględniając Konwencję wiedeńską o prawie traktatów między państwami, w szczególności jej art. 34 i 36,

–  uwzględniając rezolucję nr 34/37 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2015 r. (sprawa T-512/12)(1),

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. (sprawa C-104/16P)(2),

–  uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r. (sprawa C-266/16P)(3),

–  uwzględniając postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2018 r. (sprawa T-180/14)(4),

–  uwzględniając postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2018 r. (sprawa T-275/18)(5),

–  uwzględniając art. 108 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że na mocy art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej UE i jej państwa członkowskie są zobowiązane do respektowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że art. 1 akapit drugi i art. 55 Karty Narodów Zjednoczonych zawierają odniesienie do poszanowania zasady samostanowienia narodów;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w wyroku z dnia 21 grudnia 2016 r., że porozumienie o liberalizacji między UE a Marokiem nie daje podstawy prawnej do objęcia jego zakresem Sahary Zachodniej, a zatem nie może ono mieć zastosowania do tego terytorium, ponieważ Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka; mając na uwadze, że Trybunał stwierdził w pkt 106, że mieszkańców Sahary Zachodniej należy postrzegać jako podmiot trzeci w stosunkach UE z Marokiem oraz że należy uzyskać zgodę mieszkańców tego terytorium, aby stosowanie wszelkich tego typu porozumień dwustronnych mogło mieć wpływ na Saharę Zachodnią jako terytorium trzecie; mając na uwadze, że Komisja uważa, iż Trybunał nie określił dokładnie, w jaki sposób taka zgoda powinna zostać wyrażona;

C.  mając na uwadze, że Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) przeprowadziły konsultacje w Rabacie i Brukseli w celu uzyskania zgody mieszkańców Sahary Zachodniej; mając na uwadze, że nie można z całą pewnością ustalić, czy działania podjęte przez Komisję spełniają wskazany przez Trybunał wymóg wyrażenia zgody przez mieszkańców Sahary Zachodniej;

1.  uważa, że istnieje niepewność prawa w kwestii zgodności planowanego porozumienia z postanowieniami Traktatów, a w szczególności z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. (sprawa C-104/16P);

2.  postanawia zasięgnąć opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z Traktatami, a w szczególności z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. (sprawa C-104/16P) proponowanego porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podjęcia niezbędnych działań w celu uzyskania opinii Trybunału Sprawiedliwości i do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji tytułem informacji.

(1)

Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2015 r., Front Polisario przeciwko Radzie, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r., Rada przeciwko Front Polisario, C-104/16P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r., Western Sahara Campaign UK przeciwko Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs i Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2018 r., Front Polisario przeciwko Radzie, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Postanowienie Sądu z dnia 30 listopada 2018 r., Front Polisario przeciwko Radzie, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności