Procedură : 2019/2508(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0051/2019

Texte depuse :

B8-0051/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2019 - 12.2

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 148kWORD 53k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a acordului propus sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep‑Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander‑Hainz, Jude Kirton‑Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne‑Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Rezoluția Parlamentului European prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a acordului propus sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (2019/2508(RSP))  
B8‑0051/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere acordul propus sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte,

–  având în vedere Carta Națiunilor Unite, în special articolul 73 din capitolul XI privind teritoriile care nu se autoguvernează,

–  având în vedere Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor dintre state, în special articolele 34 și 36 din aceasta,

–  având în vedere Rezoluția 34/37 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 10 decembrie 2015 pronunțată în cauza T-512/12(1),

–  având în vedere hotărârea CJUE din 21 decembrie 2016 pronunțată în cauza C-104/16P(2),

–  având în vedere hotărârea CJUE din 27 februarie 2018 pronunțată în cauza C-266/16(3),

–  având în vedere ordonanța Tribunalului Uniunii Europene din 19 iulie 2018 pronunțată în cauza T-180/14(4),

–  având în vedere ordonanța Tribunalului Uniunii Europene din 30 noiembrie 2018 pronunțată în cauza T-275/18(5),

–  având în vedere articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în temeiul articolului 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), UE și statele sale membre au obligația de a respecta principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și dreptul internațional; întrucât articolul 1 alineatul (2) și articolul 55 din Carta ONU includ respectarea principiului autodeterminării popoarelor;

B.  întrucât Tribunalul UE a decis, în hotărârea sa din 21 decembrie 2016, că Acordul de liberalizare dintre UE și Maroc nu oferă un temei juridic pentru includerea Saharei Occidentale și, prin urmare, nu se poate aplica acestui teritoriu, întrucât Sahara Occidentală nu face parte din Maroc; întrucât, în consecință, Curtea a precizat la punctul 106 că populația din Sahara Occidentală trebuie să fie considerată parte terță în relațiile UE cu Marocul și orice astfel de aranjament bilateral susceptibil să afecteze teritoriul terț al Saharei Occidentale ar trebui să aibă consimțământul populației acestui teritoriu; întrucât Comisia consideră că Curtea nu a definit exact modul în care ar trebui exprimat acest consimțământ;

C.  întrucât Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) au întreprins consultări la Bruxelles și la Rabat în vederea obținerii consimțământului din partea populației Saharei Occidentale; întrucât nu se poate stabili cu certitudine dacă măsurile luate de Comisie respectă cerința de obținere a consimțământului din partea populației din Sahara Occidentală formulată de Curte,

1.  consideră că există o incertitudine juridică în ceea ce privește compatibilitatea acordului propus cu tratatele și, în special, cu hotărârea CJUE din 21 decembrie 2016 (cauza C-104/16P);

2.  hotărăște să solicite un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității acordului propus sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, cu tratatele și în special cu hotărârea CJUE din 21 decembrie 2016 (cauza C-104/16P);

3.  încredințează Președintelui sarcina de a lua măsurile necesare pentru a primi avizul Curții de Justiție și de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție spre informare.

(1)

Hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2015, cauza Front Polisario/Consiliul, T-512/12, ECLI:UE:T:2015:953.

(2)

Hotărârea Curții de Justiție din 21 decembrie 2016, cauza Consiliul/Front Polisario, C-104/16P, ECLI:UE:C:2016:973.

(3)

Hotărârea Curții de Justiție din 27 februarie 2018, Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:UE:C:2018:118.

(4)

Ordonanța Tribunalului din 19 iulie 2018, cauza Front Polisario/Consiliul, T-180/14, ECLI:UE:T:2018:496.

(5)

Ordonanța Tribunalului din 30 noiembrie 2018, cauza Front Polisario/Consiliul, T-275/18, ECLI:UE:T:2018:869.

Ultima actualizare: 14 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate