Postopek : 2019/2508(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0051/2019

Predložena besedila :

B8-0051/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 12.2

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 151kWORD 50k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

v skladu s členom 108(6) Poslovnika


o pridobitvi mnenja Sodišča Evropske unije o združljivosti predlaganega sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani s Pogodbama (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Resolucija Evropskega parlamenta o pridobitvi mnenja Sodišča Evropske unije o združljivosti predlaganega sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani s Pogodbama (2019/2508(RSP)  
B8-0051/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predlaganega sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma, v imenu Unije, v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani,

–  ob upoštevanju Ustanovne listine OZN, zlasti člena 73 v poglavju XI o nesamoupravnih ozemljih,

–  ob upoštevanju Dunajske konvencije o pravu pogodb med državami, zlasti njenih členov 34 in 36,

–  ob upoštevanju resolucije št. 34/37 generalne skupščine OZN,

–  ob upoštevanju člena 218(11) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015 (zadeva T-512/12)(1),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 21. decembra 2016 (zadeva C-104/16P)(2),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 27. februarja 2018 (zadeva C-266/16)(3),

–  ob upoštevanju sklepa Splošnega sodišča z dne 19. julija 2018 (zadeva T-180/14)(4),

–  ob upoštevanju sklepa Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2018 (zadeva T-275/18)(5),

–  ob upoštevanju člena 108(6) Poslovnika,

A.  ker morajo na podlagi člena 21 Pogodbe o Evropski uniji EU in njene države članice spoštovati načela Ustanovne listine OZN in mednarodnega prava; ker člena 1(2) in 55 Ustanovne listine OZN vključujeta spoštovanje načela samoodločbe ljudstev;

B.  ker je Splošno sodišče Sodišča Evropske unije v svoji sodbi z dne 21. decembra 2016 določilo, da Sporazum med EU in Marokom o liberalizaciji ne zagotavlja pravne podlage za vključitev Zahodne Sahare in ga zato ni mogoče uporabljati za njeno ozemlje, saj Zahodna Sahara ni del Maroka; ker je skladno s tem Sodišče Evropske unije v odstavku 106 navedlo, da je treba prebivalce Zahodne Sahare obravnavati kot tretjo stranko v odnosih EU z Marokom, za vsako tako dvostransko ureditev, ki bi vplivala na tretje ozemlje Zahodne Sahare, pa je treba pridobiti privolitev prebivalcev tega ozemlja; ker Komisija meni, da Sodišče Evropske unije ni natančno opredelilo na kakšen način naj bi se takšna privolitev izrazila;

C.  ker sta Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) opravili posvetovanja v Rabatu in Bruslju, da bi zagotovili privolitev prebivalcev Zahodne Sahare; ker ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, ali ukrepi, ki jih je sprejela Komisija, izpolnjujejo zahtevo Sodišča Evropske unije po privolitvi prebivalcev Zahodne Sahare;

1.  meni, da obstaja pravna negotovost glede skladnosti predlaganega sporazuma s Pogodbama in zlasti s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 21. decembra 2016 (zadeva C-104/16P);

2.  sklene, da bo Sodišče Evropske unije zaprosil za mnenje o skladnosti predlaganega sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani s Pogodbama in zlasti s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 21. decembra 2016 (zadeva C-104/16P);

3.  naroči svojemu predsedniku, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi sprejeli mnenje Sodišča, in to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

(1)

Sodba Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015, Front Polisario proti Svetu, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Sodba Sodišča Evropske unije z dne 21. decembra 2016, Svet proti Front Polisario, C-104/16P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Sodba Sodišča Evropske unije z dne 27. februarja 2018 v zadevi Western Sahara Campaign UK proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Sklep Splošnega sodišča z dne 19. julija 2018, Front Polisario proti Svetu, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Sklep Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2018, Front Polisario proti Svetu, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Zadnja posodobitev: 14. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov