Förfarande : 2019/2508(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0051/2019

Ingivna texter :

B8-0051/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.2

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 143kWORD 53k
9.1.2019
PE631.644v01-00
 
B8-0051/2019

i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen


med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan är förenligt med fördragen  (2019/2508(RSP))


Patrick Le Hyaric, Heidi Hautala, Paloma López Bermejo, Florent Marcellesi, Jytte Guteland, Cecilia Wikström, Keith Taylor, Jakop Dalunde, Bodil Valero, Pascal Durand, Evelyn Regner, Soraya Post, Marita Ulvskog, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Benedek Jávor, Ana Gomes, Klaus Buchner, Terry Reintke, Bart Staes, Indrek Tarand, Tilly Metz, Yannick Jadot, Eva Joly, Josep‑Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Thomas Waitz, Michèle Rivasi, Linnéa Engström, Philippe Lamberts, Margrete Auken, Fredrick Federley, Sergio Gaetano Cofferati, Norbert Neuser, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Joachim Schuster, Anna Hedh, Eugen Freund, Karoline Graswander‑Hainz, Jude Kirton‑Darling, Clare Moody, Theresa Griffin, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Anne‑Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Gabriele Zimmer, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Guillaume Balas, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Karima Delli, Michael Cramer, Miroslavs Mitrofanovs, Judith Sargentini, Julia Reda, Monika Vana, José Bové, Jill Evans, Jordi Solé, Ana Miranda, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Maria Heubuch, Sven Giegold, Tamás Meszerics, Ivo Vajgl

Europaparlamentets resolution med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan är förenligt med fördragen (2019/2508(RSP))  
B8‑0051/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det planerade avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan,

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan,

–  med beaktande av Förenta nationernas stadga, särskilt artikel 73 i kapitel XI om icke självstyrande territorier,

–  med beaktande av Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater, särskilt artiklarna 34 och 36,

–  med beaktande av Förenta nationernas generalförsamlings resolution 34/37,

–  med beaktande av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av tribunalens dom av den 10 december 2015 (mål T-512/12)(1),

–  med beaktande av domstolens dom av den 21 december 2016 (mål C-104/16P)(2),

–  med beaktande av domstolens dom av den 27 februari 2018 (mål C-266/16)(3),

–  med beaktande av tribunalens beslut av den 19 juli 2018 (mål T-180/14)(4),

–  med beaktande av tribunalens beslut av den 30 november 2018 (mål T-275/18)(5),

–  med beaktande av artikel 108.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU och dess medlemsstater är, enligt artikel 21 i EU-fördraget, skyldiga att respektera principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten. Artiklarna 1.2 och 55 i FN‑stadgan inkluderar respekt för principen om folkens självbestämmanderätt.

B.  I sin dom av den 21 december 2016 fastslog domstolen att liberaliseringsavtalet mellan EU och Marocko inte gav någon rättslig grund för att omfatta Västsahara och därför inte kunde tillämpas på detta territorium eftersom Västsahara inte är en del av Marocko. Således fastslog domstolen i punkt 106 att Västsaharas folk bör betraktas som en tredje part i EU:s förbindelser med Marocko, och att för att en sådan bilateral överenskommelse ska kunna påverka Västsaharas tredjeterritorium krävs folkets samtycke. Kommissionen anser att domstolen inte angav exakt hur detta samtycke skulle uttryckas.

C.  Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten genomförde samråd i Rabat och Bryssel i syfte att säkerställa det västsahariska folkets samtycke. Det går inte att med säkerhet fastställa att de åtgärder som vidtagits av kommissionen uppfyller domstolens krav på samtycke från folket i Västsahara.

1.  Europaparlamentet anser att det finns en juridisk osäkerhet om huruvida det planerade avtalet är förenligt med fördragen och, i synnerhet, med domstolens dom av den 21 december 2016 (mål C-104/16P).

2.  Europaparlamentet beslutar att begära ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan är förenligt med fördragen och, i synnerhet, med domstolens dom av den 21 december 2016 (mål C‑104/16P).

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att vidta de åtgärder som behövs för att inhämta domstolens yttrande och att för kännedom översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

Tribunalens dom av den 10 december 2015, Front Polisario mot rådet, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Domstolens dom av den 21 december 2016, rådet mot Front Polisario, C-104/16P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Domstolens dom av den 27 februari 2018, Western Sahara Campaign UK mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Tribunalens beslut av den 19 juli 2018, Front Polisario mot rådet, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Tribunalens beslut av den 30 november 2018, Front Polisario mot rådet, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Senaste uppdatering: 14 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy