Процедура : 2018/2938(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0052/2019

Внесени текстове :

B8-0052/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0015

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0052/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 49k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 94 и член 5, параграф 2, буква а), втора алинея от приложение IV към Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година</Titre>

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>


<Depute>Барт Стас, от името на комисията по бюджетен контрол</Depute>


B8‑0052/2019

Решение на Европейския парламент относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>

Европейският парламент,

 като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година,

 като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Службата[1],

 като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8 0087/2018),

 като взе предвид своето решение от 18 април 2018 г.[3] за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година, както и отговора на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

_ като взе предвид своето решение от 24 октомври 2018 г.[4], с което отказва освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година,

 като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[5], и по-специално член 208 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището[6], и по-специално член 36 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[7], и по-специално член 108 от него,

 като взе предвид член 94 от своя правилник и член 5, параграф 2, буква а), втора алинея от приложение IV към него,

1. одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

[1] ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.

[2] ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.

[3] Приети текстове, P8_TA(2018)0140.

[4] Приети текстове, P8_TA(2018)0406.

[5] ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

[6] ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

[7] ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

Последно осъвременяване: 22 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност