Návrh usnesení - B8-0052/2019Návrh usnesení
B8-0052/2019

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016

11.1.2019 - (2018/2938(RSP))

podle článku 94 jednacího řádu a čl. 5 odst. 2 písm. a) přílohy IV jednacího řádu

Bart Staes za Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Postup : 2018/2938(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0052/2019
Předložené texty :
B8-0052/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0052/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu[1],

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví[2] a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být úřadu uděleno za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8 0087/2018),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018[3], kterým se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2016, a na odpovědi výkonného ředitele Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 24. října 2018[4], v němž odmítá udělit výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu[6], a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[7], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 jednacího řádu a čl. 5 odst. 2 písm. a) přílohy IV jednacího řádu,

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 

 

Poslední aktualizace: 14. ledna 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí