Procedure : 2018/2938(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0052/2019

Indgivne tekster :

B8-0052/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0015

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0052/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 48k

<TitreType>FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 94 og artikel 5, stk. 2, litra a), andet afsnit, i bilag IV</TitreRecueil>


<Titre>om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016</Titre>

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>


<Depute>Bart Staes for Budgetkontroludvalget</Depute>


B8‑0052/2019

Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016,

 der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar[1],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8 0087/2018),

 der henviser til sin afgørelse af 18. april 2018[3] om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 og svaret fra den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor,

_ der henviser til sin afgørelse af 24. oktober 2018[4], hvori det nægtede at meddele den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for regnskabsåret 2016,

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[5], særlig artikel 208,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor[6], særlig artikel 36,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[7], særlig artikel 108,

 der henviser til forretningsordenens artikel 94 og til artikel 5, stk. 2, litra a), andet afsnit, i bilag IV,

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 

[1] EUT L 417 af 6.12.2017, s. 79.

[2] EUT L 417 af 6.12.2017, s. 79.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0140.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0406.

[5] EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

[6] EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

[7] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

Seneste opdatering: 22. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik