Forslag til beslutning - B8-0052/2019Forslag til beslutning
B8-0052/2019

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

11.1.2019 - (2018/2938(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 94 og artikel 5, stk. 2, litra a), andet afsnit, i bilag IV

Bart Staes for Budgetkontroludvalget

Procedure : 2018/2938(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0052/2019
Indgivne tekster :
B8-0052/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8‑0052/2019

Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

(2018/2938(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016,

 der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar[1],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8 0087/2018),

 der henviser til sin afgørelse af 18. april 2018[3] om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 og svaret fra den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor,

_ der henviser til sin afgørelse af 24. oktober 2018[4], hvori det nægtede at meddele den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for regnskabsåret 2016,

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[5], særlig artikel 208,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor[6], særlig artikel 36,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[7], særlig artikel 108,

 der henviser til forretningsordenens artikel 94 og til artikel 5, stk. 2, litra a), andet afsnit, i bilag IV,

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 

Seneste opdatering: 22. juli 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik