Διαδικασία : 2018/2938(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0052/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0052/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0015

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0052/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 48k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 94 και το Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016</Titre>

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>


<Depute>Bart Staes εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Depute>


B8‑0052/2019

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

 έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018[3] με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016, και την απάντηση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,

_ έχοντας υπόψη την απόφασή του της 24ης Οκτωβρίου 2018[4] στην οποία αρνείται να χορηγήσει απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[5], και ιδίως το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο[6], και ιδίως το άρθρο 36,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα IV άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 

[1] ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

[2] ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0140.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0406.

[5] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[6] ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

[7] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου