Menetlus : 2018/2938(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0052/2019

Esitatud tekstid :

B8-0052/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 12.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0015

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0052/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 48k

<TitreType>ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 94 ja IV lisa artikli 5 lõike 2 punkti a teisele lõigule</TitreRecueil>


<Titre>Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta</Titre>

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>


<Depute>Bart Staes eelarvekontrollikomisjoni nimel</Depute>


B8-0052/2019

Euroopa Parlamendi otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

 võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega[1],

 võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

 võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0087/2018),

 võttes arvesse oma 18. aprilli 2018. aasta otsust[3], millega lükati 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemine edasi, ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori vastust,

_ võttes arvesse oma 24. oktoobri 2018. aasta otsust[4], milles keelduti andmast heakskiitu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele 2016. aasta eelarve täitmisel,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002[5], eriti selle artiklit 208,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet[6], eriti selle artiklit 36,

 võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208[7], eriti selle artiklit 108,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa artikli 5 lõike 2 punkti a teist lõiku,

1. annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

[1] ELT C 417, 6.12.2017, lk 79.

[2] ELT C 417, 6.12.2017, lk 79.

[3] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0140.

[4] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0406.

[5] ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

[6] ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.

[7] ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

Viimane päevakajastamine: 22. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika