Menettely : 2018/2938(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0052/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0052/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0015

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0052/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 48k

<TitreType>EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteessä IV olevan 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen alakohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä</Titre>

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>


<Depute>Bart Staes talousarvion valvontavaliokunnan puolesta</Depute>


B8‑0052/2019

Euroopan parlamentin päätös Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen[1],

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman[2] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

 ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8-0087/2018),

 ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 tekemänsä päätöksen[3], jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan vastauksen,

 ottaa huomioon 24. lokakuuta 2018 tekemänsä päätöksen[4] evätä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalta vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[5] ja erityisesti sen 208 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010[6] ja erityisesti sen 36 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[7] ja erityisesti sen 108 artiklan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteessä IV olevan 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen alakohdan,

1. hyväksyy Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

 

[1] EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.

[2] EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.

[3] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0140.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0406.

[5] EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

[6] EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.

[7] EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

Päivitetty viimeksi: 22. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö