Päätöslauselmaesitys - B8-0052/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0052/2019

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

11.1.2019 - (2018/2938(RSP))

työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteessä IV olevan 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen alakohdan mukaisesti

Bart Staes talousarvion valvontavaliokunnan puolesta

Menettely : 2018/2938(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0052/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0052/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0052/2019

Euroopan parlamentin päätös Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2018/2938(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen[1],

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman[2] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

 ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8-0087/2018),

 ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 tekemänsä päätöksen[3], jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan vastauksen,

 ottaa huomioon 24. lokakuuta 2018 tekemänsä päätöksen[4] evätä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalta vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

 ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[5] ja erityisesti sen 208 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010[6] ja erityisesti sen 36 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[7] ja erityisesti sen 108 artiklan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteessä IV olevan 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen alakohdan,

1. hyväksyy Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

 

Päivitetty viimeksi: 22. heinäkuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö