Prijedlog rezolucije - B8-0052/2019Prijedlog rezolucije
B8-0052/2019

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

11.1.2019 - (2018/2938(RSP))

u skladu s člankom 94. Poslovnika i člankom 5. stavkom 2. točkom (a) Priloga IV. Poslovniku

Bart Staes u ime Odbora za proračunski nadzor

Postupak : 2018/2938(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0052/2019
Podneseni tekstovi :
B8-0052/2019
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0052/2019

Odluka Europskog parlamenta o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

(2018/2938(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

 uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016., s odgovorom Ureda[1],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016.
(05941/2018 – C8 0087/2018),

 uzimajući u obzir svoju Odluku od 18. travnja 2018.[3] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2016. i odgovor izvršnog direktora Europskog potpornog ureda za azil,

_ uzimajući u obzir svoju Odluku od 24. listopada 2018.[4] o odbijanju davanja razrješnice izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

 uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[5], a posebno njezin članak 208.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil[6], a posebno njezin članak 36.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[7], a posebno njezin članak 108.,

 uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i članak 5. stavak 2. točku (a) Priloga IV. Poslovniku,

1. odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 

Posljednje ažuriranje: 22. srpnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti