Prijedlog rezolucije - B8-0052/2019Prijedlog rezolucije
B8-0052/2019

  PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

  11.1.2019 - (2018/2938(RSP))

  u skladu s člankom 94. Poslovnika i člankom 5. stavkom 2. točkom (a) Priloga IV. Poslovniku

  Bart Staes u ime Odbora za proračunski nadzor

  Postupak : 2018/2938(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0052/2019
  Podneseni tekstovi :
  B8-0052/2019
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0052/2019

  Odluka Europskog parlamenta o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

  (2018/2938(RSP))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016., s odgovorom Ureda[1],

   uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016.
  (05941/2018 – C8 0087/2018),

   uzimajući u obzir svoju Odluku od 18. travnja 2018.[3] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2016. i odgovor izvršnog direktora Europskog potpornog ureda za azil,

  _ uzimajući u obzir svoju Odluku od 24. listopada 2018.[4] o odbijanju davanja razrješnice izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[5], a posebno njezin članak 208.,

   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil[6], a posebno njezin članak 36.,

   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[7], a posebno njezin članak 108.,

   uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i članak 5. stavak 2. točku (a) Priloga IV. Poslovniku,

  1. odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.;

  2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

   

  Posljednje ažuriranje: 22. srpnja 2019.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti