Procedūra : 2018/2938(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0052/2019

Pateikti tekstai :

B8-0052/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0015

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0052/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 48k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO</TitreType>

<TitreRecueil>pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedo 5 straipsnio 2 dalies a punkto antrą pastraipą,</TitreRecueil>


<Titre>dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo</Titre>

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>


<Depute>Bart Staes Biudžeto kontrolės komiteto vardu</Depute>


B8-0052/2019

Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu[1],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8 0087/2018),

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 18 d. sprendimą[3], kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomojo direktoriaus atsakymą,

_ atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 24 d. sprendimą[4], kuriuo Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui atsisakoma patvirtinti, kad Biuro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[5], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo[6], ypač į jo 36 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[7], ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedo 5 straipsnio 2 dalies a punkto antrą pastraipą,

1. pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 

[1] OL C 417, 2017 12 6, p. 79.

[2] OL C 417, 2017 12 6, p. 79.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0140.

[4] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0406.

[5] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[6] OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

[7] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

Atnaujinta: 2019 m. liepos 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika