Procedura : 2018/2938(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0052/2019

Teksty złożone :

B8-0052/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 12.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0015

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0052/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 48k

<TitreType>PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</TitreType>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 94 Regulaminu oraz art. 5 ust. 2 lit. a) akapitem drugim załącznika IV do Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016</Titre>

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>


<Depute>Bart Staes w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej</Depute>


B8‑0052/2019

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016,

 uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu[1],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[2], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8/2018),

 uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r.[3] odraczającą decyzję o udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2016, jak również odpowiedź dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu,

 uwzględniając swoją decyzję z dnia 24 października 2018 r.[4] w sprawie odmowy udzielenia dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu absolutorium za rok budżetowy 2016,

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[5], w szczególności jego art. 208,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu[6], w szczególności jego art. 36,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[7], w szczególności jego art. 108,

 uwzględniając art. 94 Regulaminu oraz art. 5 ust. 2 lit. a) akapit drugi załącznika IV do Regulaminu,

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 

[1] Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.

[2] Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.

[3] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0140.

[4] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0406.

[5] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

[6] Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

[7] Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności