Procedură : 2018/2938(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0052/2019

Texte depuse :

B8-0052/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2019 - 12.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0015

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0052/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 48k

<TitreType>PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 94 din Regulamentul de procedură și cu articolul 5 alineatul (2) litera (a) al doilea paragraf din anexa IV la acesta</TitreRecueil>


<Titre>privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016</Titre>

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>


<Depute>Bart Staes în numele Comisiei pentru control bugetar</Depute>


B8-0052/2019

Decizia Parlamentului European privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016,

 având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Biroului[1],

 având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016, în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8 0087/2018),

 având în vedere Decizia sa din 18 aprilie 2018[3] de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2016, precum și răspunsul directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

_ având în vedere Decizia sa din 24 octombrie 2018[4] prin care se refuză acordarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2016 directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[5], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil[6], în special articolul 36,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[7], în special articolul 108,

 având în vedere articolul 94 din Regulamentul de procedură și articolul 5 alineatul (2) litera (a) al doilea paragraf din anexa IV la acesta,

1. aprobă închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 

[1] JO C 417, 6.12.2017, p. 79.

[2] JO C 417, 6.12.2017, p. 79.

[3] Texte adoptate, P8_TA(2018)0140.

[4] Texte adoptate, P8_TA(2018)0406.

[5] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[6] JO L 132, 29.5.2010, p. 11.

[7] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

Ultima actualizare: 22 iulie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate