Postup : 2018/2938(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0052/2019

Predkladané texty :

B8-0052/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0015

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0052/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 94 rokovacieho poriadku a článkom 5 ods. 2 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016</Titre>

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>


<Depute>Bart Staes v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu</Depute>


B8‑0052/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016

<DocRef>(2018/2938(RSP))</DocRef>

Európsky parlament,

 so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

 so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu[1],

 so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8 0087/2018),

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018[3], ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, a na odpoveď výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl,

_ so zreteľom na svoje rozhodnutie z 24. októbra 2018[4], ktorým neudeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za rozpočtový rok 2016,

 so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho článok 208,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl[6], a najmä na jeho článok 36,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[7], a najmä na jeho článok 108,

 so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a článok 5 ods. 2 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku,

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 

[1] Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.

[2] Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.

[3] Prijaté texty, P8_TA(2018)0140.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2018)0406.

[5] Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

[6] Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.

[7] Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

Posledná úprava: 22. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia