Návrh uznesenia - B8-0052/2019Návrh uznesenia
B8-0052/2019

  NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016

  11.1.2019 - (2018/2938(RSP))

  predložený v súlade s článkom 94 rokovacieho poriadku a článkom 5 ods. 2 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku

  Bart Staes v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu

  Postup : 2018/2938(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0052/2019
  Predkladané texty :
  B8-0052/2019
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0052/2019

  Rozhodnutie Európskeho parlamentu o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016

  (2018/2938(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu[1],

   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

   so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8 0087/2018),

   so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018[3], ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, a na odpoveď výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl,

  _ so zreteľom na svoje rozhodnutie z 24. októbra 2018[4], ktorým neudeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za rozpočtový rok 2016,

   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho článok 208,

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl[6], a najmä na jeho článok 36,

   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[7], a najmä na jeho článok 108,

   so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a článok 5 ods. 2 písm. a) prílohy IV k rokovaciemu poriadku,

  1. schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016;

  2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

   

  Posledná úprava: 22. júla 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia