Postopek : 2018/2938(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0052/2019

Predložena besedila :

B8-0052/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 12.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0015

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 129kWORD 48k
11.1.2019
PE631.648v01-00
 
B8-0052/2019

v skladu s členom 94 Poslovnika in drugim odstavkom člena 5(2)(a) Priloge IV Poslovnika


o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016


Bart Staes v imenu Odbora za proračunski nadzor

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016  
B8-0052/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8 0087/2018),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 18. aprila 2018(3) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2016, kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Evropskega azilnega podpornega urada,

_  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 24. oktobra 2018(4), da se ne podeli razrešnica izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(6) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 Poslovnika in drugega odstavka člena 5(2)(a) Priloge IV Poslovnika,

1.  odobri zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0140.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0406.

(5)

UL 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(7)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

Zadnja posodobitev: 14. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov