Förslag till resolution - B8-0052/2019Förslag till resolution
B8-0052/2019

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016

11.1.2019 - (2018/2938(RSP))

i enlighet med artikel 94 och artikel 5.2 a andra stycket i bilaga IV till arbetsordningen

Bart Staes för budgetkontrollutskottet

Förfarande : 2018/2938(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0052/2019
Ingivna texter :
B8-0052/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0052/2019

Europaparlamentets beslut om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016

(2018/2938(RSP))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016,

 med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016, tillsammans med kontorets svar[1],

 med beaktande av förklaringen[2] om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8 0087/2018),

 med beaktande av sitt beslut av den 18 april 2018[3] om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2016 samt av svaren från verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor,

 med beaktande av sitt beslut av den 24 oktober 2018[4] om att inte bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016,

 med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[5], särskilt artikel 208,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor[6], särskilt artikel 36,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med en rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[7], särskilt artikel 108,

 med beaktande av artikel 94 och artikel 5.2 a andra stycket i bilaga IV till arbetsordningen,

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 

Senaste uppdatering: 22 juli 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy