Процедура : 2019/2522(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0074/2019

Внесени текстове :

B8-0074/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0058

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 185kWORD 53k
23.1.2019
PE631.675v01-00
 
B8-0074/2019

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D059689/02 – 2019/2522(RSP))


Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Барт Стас Гийом Балас, Лин Бойлан, Елеонора Еви, Сирпа Пиетикяйнен, Валентинас Мазуронис

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D059689/02 – 2019/2522(RSP))  
B8‑0074/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D059689/02),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, по време на което не беше прието становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 16 април 2015 г. и публикувано на 5 май 2015 г.(3), и изявлението, с което се допълва научното становище на ЕОБХ по заявление (EFSA-GMO-DE-2011-95) на Syngenta Crop Protection AG за пускане на пазара на генетично модифицирана царевица 5307 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, при отчитане на допълнителното токсикологично проучване, прието от ЕОБХ на 7 март 2018 г. и публикувано на 11 април 2018 г.(4),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 февруари 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(5),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 7 април 2011 г. Syngenta Crop Protection AG подаде заявление чрез свързаното с него дружество Syngenta Crop Protection NV/SA в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 5307 („заявлението“) пред националния компетентен орган на Германия; като има предвид, че заявлението също така включва пускането на пазара на други продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана царевица 5307 за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица 5307 произвежда нов инсектициден протеин eCry3.1Ab, който е токсичен за някои бръмбари и хоботници и който се получава от синтеза и прегрупирането на токсини, които по естествен път се срещат в почвените бактерии, известни като Bacillus thuringiensis (Bt); като има предвид, че генетично модифицираната царевица 5307 експресира също така протеина фосфоманоза изомераза (PMI), който се използва като маркер за селекция;

В.  като има предвид, че в становището си от 2015 г. ЕОБХ заключава, че не може да приключи своята оценка за риска по отношение на храните и фуражите поради пропуски в 28-дневното изследване за токсичност, предоставено от заявителя, по-специално поради факта, че наборите от данни са получени два отделни експеримента, както и поради факта, че не са използвани достатъчен брой животни(6);

Г.  като има предвид, че впоследствие заявителят предостави ново 28-дневно изследване за токсичност; като има предвид обаче, че второто изследване не отговаряше на всички изисквания в насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно провеждането на 28-дневни изследвания за орална токсичност при повторно приемане на доза върху гризачи(7), както беше поискано от ЕОБХ;

Д.  като има предвид, че в изявлението си от 2018 г. ЕОБХ изрази положително становище относно заявлението;

Е.  като има предвид, че въпреки че се признава, че протеините Cry (Bt токсини) имат адювантни свойства, което означава, че те могат да засилват алергенните свойства на други храни, ЕОБХ не анализира този аспект; като има предвид, че това създава проблеми, защото Bt токсините могат да се смесват с алергени в храните и фуражите, като например соя;

Ж.  като има предвид, че в 28-дневното изследване за токсичност, извършено от ЕОБХ, беше изпитан само изолираният протеин; като има предвид обаче, че е доказано, че токсичността на Bt токсините може да бъде повишена чрез взаимодействия с други съединения, като например растителни ензими, други Bt токсини и остатъци от пръскане с хербициди; следователно като има предвид, че изпитването само на Bt токсина в изолирана форма не позволява извеждането на заключения относно неговото въздействие върху човешкото здраве след консумация(8);

З.  като има предвид, че ЕОБХ отбеляза, че „заявителят е установил съответни прилики между аминокиселинната последователност на eCry3.1Ab и параспорините, които могат да действат като цитотоксични протеини върху клетките на бозайниците“(9); като има предвид, че ЕОБХ не е проучвал това допълнително;

И.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от държавите членки(10);

Й.  като има предвид, че според един компетентен орган(11) равнищата на експресията на eCry3.1Ab в зърната на генетично модифицираната царевица 5307 превишават приложимата по подразбиране максимално допустимa границa за остатъчни вещества, която е 0,01 mg/kg, както е посочено в Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(12);

К.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не бе подкрепено от квалифицирано мнозинство на държавите членки;

Л.  като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, така и в обяснителния меморандум на законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване бяха приемани от Комисията, без да бъдат подкрепени от становището на комитета на държавите членки, както и че връщането на досието на Комисията за вземане на окончателно решение, което до голяма степен е изключение за процедурата като цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят Юнкер многократно е критикувал тази практика като недемократична(13);

М.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(14) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза и е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която съгласно общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002(15), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  потвърждава отново ангажимента си за продължаване на работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да продължи работата си във връзка с това предложение на Комисията;

5.  приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за ГМО, докато процедурата по разрешаване не бъде преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

6.  призовава Комисията да оттегли предложенията за даване на разрешения за ГМО, ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде становище относно отглеждането и употребата на ГМО в храни и фуражи;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(3)

Научно становище по заявление (EFSA-GMO-DE-2011-95) за пускане на пазара на генетично модифицирана царевица 5307 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадено от Syngenta Crop Protection AG, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083

(4)

Изявление, допълващо научното становище на ЕОБХ по заявление (EFSA-GMO-DE-2011-95) за пускане на пазара на генетично модифицирана царевица 5307 за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, подадено от Syngenta Crop Protection AG, при отчитане на допълнителното токсикологично проучване, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233

(5)

– Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).

– Резолюция от 16 декември 2015 г. относно решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17).

– Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15).

– Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 108).

– Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73).

– Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).

– Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).

– Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 71).

– Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).

– Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 54).

– Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 55).

– Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 60).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 127).

– Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 133).

– Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).

– Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0052).

– Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA (2018)0197).

– Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221).

– Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222).

– Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2018)0416).

– Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0417).

(6)

Становище на ЕОБХ от 2015 г., стр. 15, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083

(7)

Изявление на ЕОБХ от 2018 г., стр. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233

(8)

За повече подробности, вж. анализа на Института за независима оценка на въздействието на биотехнологията, Testbiotech , стр. 3: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf

(9)

Становище на ЕОБХ от 2015 г., стр. 9, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083

(10)

Приложение Ж, коментари на държавите членки, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310

(11)

Коментари на държавите членки, стр. 95.

(12)

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

(13)

Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия (Страсбург, 15 юли 2014 г.), или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).

(14)

ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.

(15)

ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 28 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност