Prijedlog rezolucije - B8-0075/2019Prijedlog rezolucije
B8-0075/2019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87403 (MON-874Ø3-1), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

23.1.2019 - (D059691/02 – 2019/2523(RSP))

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Nadležni zastupnik: Bart Staes
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Postupak : 2019/2523(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0075/2019
Podneseni tekstovi :
B8-0075/2019
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

B8‑0075/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87403 (MON-874Ø3-1), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

(D059691/02 – 2019/2523(RSP))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87403 (MON-874Ø3-1), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D059691/02),

 uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje[1], a posebno njezin članak 7. stavak 3. i članak 19. stavak 3.,

 uzimajući u obzir glasovanje Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 od 3. prosinca 2018. na kojem nije usvojeno nikakvo mišljenje,

 uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije[2],

 uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) usvojeno 8. ožujka 2018. i objavljeno 28. ožujka 2018.[3],

 uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije u kojima se protivi odobravanju genetski modificiranih organizama[4],

 uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

 uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A. budući da je Monsanto Europe SA/NV 26. lipnja 2015. u ime poduzeća Monsanto iz Sjedinjenih Država nacionalnom nadležnom tijelu Belgije podnio zahtjev u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87403, sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega („zahtjev”) te budući da je zahtjev obuhvaćao i stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju ili se sastoje od genetski modificiranog kukuruza MON 87403 za uporabu koja ne obuhvaća hranu i hranu za životinje, uz iznimku uzgoja;

B. budući da je kukuruz MON 87403 genetski modificiran radi povećanja biomase i prinosa klipova (za berbu) unošenjem skraćene sekvence gena dobivene iz drugih biljnih vrsta (Arabidopsis thaliana); budući da to dovodi do eksprimiranja proteina AtHB17Δ113 koji bi trebao kompetitivno djelovati sa sličnim prirodnim proteinom koji kontrolira regulaciju gena i rast biljke;

C. budući da su nadležna tijela tijekom tromjesečnog razdoblja savjetovanja iznijela brojne kritike[5]; budući da te napomene, među ostalim, uključuju primjedbe da eksperimentalni podaci nisu poduprijeli tvrdnju o povećanom prinosu za genetski modificirani kukuruz MON 87403, da nije moguće donijeti zaključak o sigurnosti dugoročnih reproduktivnih i razvojnih učinaka na potpunu hranu i/ili hranu za životinje, da prijedlog podnositelja zahtjeva za plan praćenja stanja okoliša ne ispunjava ciljeve utvrđene Prilogom VII. Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[6] te najvažnije, da se pruženi dokaz ne smatra dostatnim da bi uvjerio potrošače u sigurnost genetski modificiranog kukuruza MON 87403;

D. budući da, unatoč tome što je EFSA dala zeleno svjetlo za sigurnost genetski modificiranog kukuruza MON 87403, neovisna analiza EFSA-ine evaluacije pokazuje da još nije poznato koji su to molekularni mehanizmi uključeni u eksprimiranje proteina AtHB17Δ113 kao ni na koji način dolazi do navodnih predviđenih učinaka i bilo koje moguće nuspojave te da ovo pitanje zahtijeva daljnje istraživanje[7]; budući da bez temeljitog razumijevanja genetske modifikacije nije moguće u potpunosti ocijeniti povezane rizike;

E. budući da rezultati terenskih pokusa koje je proveo podnositelj zahtjeva pokazuju da su uočeni učinci predviđene osobine, tj. povećane biomase i prinosa klipova, bili ne samo vrlo slabi, nego i nedosljedni; budući da je EFSA-ino povjerenstvo za GMO prepoznalo da je „poznato da je promjena zbog predviđene osobine ograničene amplitude... što ukazuje da manifestacija osobine u terenskim pokusima može ovisiti o uvjetima okoliša”[8];

F. budući da su terenski pokusi provedeni samo u Sjedinjenim Državama; budući da se, ako je odobren za uvoz u Uniju, genetski modificirani kukuruz MON 87403 može uzgajati u mnogim zemljama proizvođačima kukuruza s vrlo različitim klimatskim i poljoprivrednim uvjetima te dodatnim stresorima poput ograničenih vodnih resursa ili suše; budući da stoga učinak tih stresora i uvjeta za koje EFSA-ino povjerenstvo za GMO prepoznaje da mogu utjecati na manifestaciju osobine, a time i svi nepredviđeni učinci, nisu riješeni na odgovarajući način;

G. budući da, paradoksalno, iako EFSA-ino povjerenstvo za GMO zaključuje da analizom sastava (usporedbom sastava genetski modificiranog kukuruza MON 87403 i genetski nemodificirane usporedne vrste na temelju rezultata terenskih pokusa) nisu utvrđeni problemi za koje je potrebna daljnja procjena u pogledu sigurnosti hrane i hrane za životinje te njihovog učinka na okoliš, povjerenstvo isto tako dovodi u pitanje jesu li podaci o sastavu dobiveni iz terenskih pokusa dostatni za detaljnu procjenu rizika;

H. budući da EFSA-ino povjerenstvo za GMO nije na odgovarajući način ispitalo potencijalni rizik koji ovaj genetski modificiran kukuruz predstavlja za zdravlje ljudi i životinja te okoliš; budući da je neprihvatljivo da Komisija predlaže odobrenje ovog genetski modificiranog kukuruza na temelju mišljenja EFSA-e;

I. budući da je jedno od istraživanja navedenih u mišljenju EFSA-e bilo istraživanje čiji je jedan od autora član EFSA-ina povjerenstva za GMO i znanstvenik koji radi za poduzeće Syngenta[9]; budući da je uočeno da su upućivanja na ovo istraživanje kasnije uklonjena iz EFSA-ina mišljenja, iako je EFSA primijetila da njihovo uklanjanje „nema materijalni utjecaj na sadržaj ili rezultat”[10];

J. budući da Parlament pozdravlja činjenicu da se izvršni direktor EFSA-e obvezao osigurati da članovi osoblja EFSA-e ubuduće neće sudjelovati u izradi znanstvenih publikacija sa znanstvenicima povezanima s tom industrijom kako bi se u interesu povećanja povjerenja potrošača u EU-ov sustav sigurnosti hrane izbjegao dojam neprikladne bliskosti s industrijom[11]; budući da je od iznimne važnosti da sva istraživanja kojima se u svom radu koristi EFSA budu jasno navedena;

K. budući da na glasovanju Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 od 3. prosinca 2018. nije usvojeno mišljenje, što znači da odobrenje nije podržala kvalificirana većina država članica;

L. budući da je Komisija i u obrazloženju svojeg zakonodavnog prijedloga predstavljenog 22. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području i u obrazloženju zakonodavnog prijedloga predstavljenog 14. veljače 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 izrazila žaljenje zbog činjenice da od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 odluke o odobrenju donosi Komisija bez podrške mišljenja odbora država članica, kao i da je vraćanje predmeta Komisiji radi konačne odluke, što je inače iznimka za postupak u cjelini, postalo pravilo pri odlučivanju o izdavanju odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje; budući da je predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker tu praksu više puta ocijenio nedemokratičnom[12];

M. budući da je Parlament 28. listopada 2015. u prvom čitanju[13] odbio zakonodavni prijedlog od 22. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te je pozvao Komisiju da ga povuče i da podnese novi prijedlog;

1. smatra da nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2. smatra da nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća[14], predvidjeti osnovu za visoku razinu zaštite zdravlja i života ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje te pritom zajamčiti uspješno funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

3. traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

4. ponavlja svoju predanost daljnjem radu na prijedlogu Komisije o izmijeni Uredbe (EU) br. 182/2011; poziva Vijeće da hitno nastavi s radom u vezi s prijedlogom Komisije;

5. poziva Komisiju da suspendira sve provedbene odluke o zahtjevima za odobrenje genetski modificiranih organizama dok se postupak za odobrenje ne revidira na način da se riješe nedostaci trenutačnog postupka, koji se pokazao neadekvatnim;

6. poziva Komisiju da povuče prijedloge za odobrenja genetski modificirane hrane ako Stalni odbor za lanac prehrane i zdravlje životinja ne usvoji mišljenje, bilo za uzgoj, bilo za uporabu u hrani ili hrani za životinje;

7. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 7. svibnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti