Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0075/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0075/2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről

23.1.2019 - (D059691/02 – 2019/2523(RSP))

az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Illetékes képviselő: Bart Staes
Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Eljárás : 2019/2523(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0075/2019
Előterjesztett szövegek :
B8-0075/2019
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B8-0075/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről

(D059691/02 – 2019/2523(RSP))

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel a géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D059691/02),

 tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke (3) bekezdésére,

 tekintettel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2018. december 3-i szavazására, ahol nem nyilvánítottak véleményt,

 tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[2] 11. és 13. cikkére,

 tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2018. március 8-án elfogadott és 2018. március 28-án közzétett véleményre[3],

 tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

 tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezését kifogásoló korábbi állásfoglalásaira[4],

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

 tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A. mivel 2015. június 26-án a Monsanto Europe S.A./NV a Monsanto vállalat (Egyesült Államok) nevében az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be Belgium illetékes nemzeti hatóságához a géntechnológiával módosított MON 87403 (GM) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan, és mivel a kérelem a termesztés kivételével kiterjed a géntechnológiával módosított MON 87403 kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékek nem élelmiszerként és takarmányként történő forgalomba hozatalára is;

B. mivel a MON 87403 kukorica géntechnológiával módosított a (betakarítás idejére csöves kukoricává növő) kukoricacsövek biomasszájának és hozamának – egy másik növényfajtól (Arabidopsis thaliana) származó, csonkított génszekvencia beépítésén keresztüli – növelése érdekében; mivel ez egy fehérje (ATHB17Δ113) olyan kifejezéséhez vezet, amelynek célja, hogy olyan hasonló természetes fehérjékkel versenyezzen, amelyek a gének szabályozását és a növények növekedését kontrollálják;

C. mivel a három hónapos konzultációs időszak alatt az illetékes hatóságok számos kritikus észrevételt tettek[5]; mivel e megjegyzések többek között tartalmazzák azokat az észrevételeket, amelyek szerint a kísérleti adatok nem támasztották alá a géntechnológiával módosított MON 87403 kukorica magasabb hozamával kapcsolatos azon állítást, hogy nem lehet megállapítani a teljes élelmiszerre és/vagy takarmányra hosszú távon gyakorolt szaporodási vagy fejlődési hatások biztonságát, hogy a kérelmező környezeti nyomonkövetési tervre irányuló javaslata nem felel meg a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[6] VII. mellékletében meghatározott célkitűzéseknek, és különösen, hogy a benyújtott bizonyítékok nem bizonyultak elégségesnek a fogyasztók megnyugtatására a MON 87403 géntechnológiával módosított kukorica biztonságosságával kapcsolatban;

D. mivel annak ellenére, hogy az EFSA zöld utat adott a géntechnológiával módosított MON 87403 kukorica biztonságosságát illetően, az EFSA értékelésének független elemzése azt mutatja, hogy továbbra is rosszul értelmezik az ATHH17D113 kifejeződésben részt vevő pontos molekuláris mechanizmusokat, valamint a várt hatások és a lehetséges mellékhatások jelentkezési módját, és további kutatásokra van szükség[7]; mivel a genetikai módosítás átfogó megértése nélkül nem lehetséges a kapcsolódó kockázatok teljes körű értékelése;

E. mivel a kérelmező által végzett terepvizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a kialakítani kívánt jellemzők megfigyelt hatásai – azaz a biomassza és a csövek növekedése – nem csak nagyon kis mértékűek, de ellentmondásosak is voltak; mivel az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete (a továbbiakban: EFSA GMO-testület) elismerte, hogy „kiderült, hogy a kialakítani kívánt jellemzőknek betudható változások korlátozott mértékűek ..., ami arra utal, hogy a jellemző megnyilvánulása a terepvizsgálatok környezeti feltételeitől függhet”[8];

F. mivel terepvizsgálatokra csak az Egyesült Államokban került sor; mivel az Unióba való behozatal engedélyezése esetén a géntechnológiával módosított MON 87403 kukoricát a kukoricatermesztő országok széles körében lehet majd termeszteni, jelentősen eltérő éghajlati és agronómiai feltételek, illetve további stresszorok – például vízkorlátozás vagy aszály – mellett; mivel ezért nem kezelték megfelelően e stresszorok és körülmények hatását, amelyek az EFSA GMO-testülete szerint is hatással lehetnek a kívánt jellemző megjelenési módjára (és ezért a nem kívánt hatásokra is);

G. mivel – paradox módon – az EFSA GMO-testülete ugyan arra a következtetésre jutott, hogy az összetétel-elemzés (a géntechnológiával módosított MON 87403 kukorica összetételének összehasonlítása a terepvizsgálatok eredményei alapján végzett, géntechnológiával nem módosított kukorica összetételével) „nem azonosított be olyan kérdéseket, amelyek további értékelést igényelnek az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal és annak környezeti hatásával kapcsolatban”, a vizsgálóbizottság azt is megkérdőjelezte, hogy „a terepvizsgálatokból nyert összetételi adatok lehetővé tesznek-e egy alapos kockázatértékelést”;

H. mivel az EFSA GMO-testülete nem vizsgálta megfelelően  e géntechnológiával módosított kukorica által az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre jelentett potenciális kockázatokat; mivel elfogadhatatlan, hogy a Bizottság az EFSA véleménye alapján tegyen javaslatot a géntechnológiával módosított kukorica engedélyezésére;

I. mivel az EFSA véleményében hivatkozott egyik tanulmány az EFSA GMO-testületének tagja és egy, a Syngenta-nak dolgozó kutató által közösen készített tanulmány[9]; mivel megállapítást nyert, hogy az erre a tanulmányra való hivatkozásokat később törölték az EFSA véleményéből, míg az EFSA megjegyezte, hogy e törlés „nem befolyásolja lényegesen a vélemény tartalmát vagy eredményét”[10];

J. mivel a Parlament üdvözli, hogy az EFSA ügyvezető igazgatója kötelezettséget vállalt annak biztosítására, hogy a jövőben az EFSA alkalmazottai ne legyenek tudományos publikációk társszerzői a vállalatokhoz kapcsolódó tudósok mellett, annak érdekében, hogy ne lehessen túlságos közelséget feltételezni az ágazathoz, és hogy növekedjen az uniós élelmiszer-biztonsági rendszerbe vetett fogyasztói bizalom[11]; mivel rendkívül fontos, hogy az EFSA által a munkája során használt összes tanulmányra egyértelműen hivatkozzanak;

K. mivel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2018. december 3-i szavazása során nem nyilvánítottak véleményt, ami azt jelenti, hogy az engedélyezést a tagállamok többsége nem támogatta;

L. mivel az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 22-i jogalkotási javaslata indokolásában, valamint a 182/2011/EU rendelet módosítására irányuló, 2017. február 14-i jogalkotási javaslatának indokolásában a Bizottság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépése óta az engedélyezésre vonatkozó határozatokat a Bizottság a tagállami bizottságok támogató véleménye nélkül fogadta el, és hogy a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezéséről való határozathozatal tekintetében teljesen bevett gyakorlattá vált a dosszié visszaküldése a Bizottsághoz a jogerős határozat meghozatala céljából, noha ez egyébként csupán a kivétel lehetne az eljárás egésze szempontjából; mivel Juncker elnök úr is több alkalommal sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy ez a gyakorlat nem demokratikus[12];

M. mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2015. április 22-i jogalkotási javaslatot a Parlament 2015. október 28-án első olvasatban elutasította[13], továbbá felkérte a Bizottságot, hogy vonja vissza és nyújtson be új javaslatot;

1. úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2. úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat nem felel meg az uniós jognak, mivel nem egyeztethető össze az 1829/2003/EK rendelet célkitűzésével, azaz a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben[14] meghatározott általános alapelvekkel összhangban azzal, hogy alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, a környezet és a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó fogyasztói érdekek magas szintű védelméhez, miközben biztosítja a belső piac hatékony működését;

3. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét;

4. ismételten hangsúlyozza elkötelezettségét a 182/2011/EU rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslattal összefüggő munka előmozdítása iránt; felszólítja a Tanácsot, hogy haladéktalanul tegyen előrelépéseket az e bizottsági javaslattal kapcsolatos munkájában;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy függesszen fel minden, a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó végrehajtási határozatot mindaddig, amíg az engedélyezési eljárást oly módon nem vizsgálják felül, hogy az kezelni tudja az elégtelennek bizonyult jelenlegi eljárás hiányosságait;

6. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésére irányuló javaslatokat – függetlenül attól, hogy emberi fogyasztásra, takarmányozásra vagy termesztésre irányulnak-e –, amennyiben azokról az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság nem nyilvánít véleményt;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

Utolsó frissítés: 2019. május 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat