ONTWERPRESOLUTIE
PDF 121kWORD 48k
23.1.2019
PE631.679v01-00
 
B8-0078/2019

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de massale invoer van granen die niet aan de Europese normen voldoen


Philippe Loiseau

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de massale invoer van granen die niet aan de Europese normen voldoen  
B8‑0078/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien het antwoord van de heer Andriukaitis, namens de Europese Commissie, op schriftelijke vraag E-004015/2018 van Philippe Loiseau,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de graanprijs de afgelopen dertig jaar in constante valuta met twee derde is gezakt en dat de omzet van met name de Franse graanboeren in die periode met 62 % is gedaald;

B.  overwegende dat bij de productie van het massaal in de EU ingevoerde graan, in het bijzonder mais uit Oekraïne, gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt die in sommige lidstaten verboden zijn;

C.  overwegende dat de industrie en bepaalde coöperaties deze invoer gebruiken om de prijzen te doen dalen, wat de mededinging verstoort ten nadele van de Europese producenten;

1.  acht het noodzakelijk dat er op Europees niveau in een uitzondering wordt voorzien voor de landbouw, zoals de vertegenwoordigers van de graansector vragen, om de landbouwmarkten te beschermen;

2.  verzoekt om de vaststelling van strengere normen voor ingevoerde producten die concurreren met de Europese landbouwproductie;

3.  verzoekt, indien geen strengere normen worden ingevoerd, om hoge heffingen op ingevoerde producten die niet aan de Europese productienormen voldoen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

Laatst bijgewerkt op: 4 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid