Menettely : 2018/2882(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0079/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0079/2019

Keskustelut :

PV 13/02/2019 - 26
CRE 13/02/2019 - 26

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0131

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 133kWORD 53k
23.1.2019
PE631.680v01-00
 
B8-0079/2019

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


sisävesiliikennettä tukevasta toimintaohjelmasta NAIADES II (2018/2882(RSP))


Karima Delli liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma sisävesiliikennettä tukevasta toimintaohjelmasta NAIADES II (2018/2882(RSP))  
B8‑0079/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komissiolle osoitetun suullisesti vastattavan kysymyksen aiheesta ”NAIADES II – sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma” (O-000016/2014 – B7‑0104/2014),

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 annetun komission tiedonannon sisävesiliikenteen edistämisestä – sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma ”NAIADES” (COM(2006)0006),

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman sisävesiliikenteen edistämisestä: sisävesiliikenteen integroitu eurooppalainen toimintaohjelma ”NAIADES”(1),

–  ottaa huomioon 10. syyskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Tavoitteena laadukas sisävesiliikenne – NAIADES II” (COM(2013)0623),

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman NAIADES II:sta – sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma(2),

–  ottaa huomioon komission yksiköiden 18. syyskuuta 2018 päivätyn valmisteluasiakirjan sisävesiliikennettä edistävän NAIADES II -toimintaohjelman täytäntöönpanoa (kausi 2014–2017) käsittelevästä väliraportista (SWD(2018)0428),

–  ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia” (COM(2016)0501),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää”(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että sisävesiväylät yhdistävät unionin tärkeitä satamia, kaupunkeja, teollisuuskeskuksia ja keskeisiä maatalousalueita, minkä vuoksi ne edistävät merkittävästi unionin tavoitteita, jotka liittyvät hiilestä luopumiseen, kestävään kasvuun ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen;

B.  ottaa huomioon, että liikennemuotosiirtymä maanteiltä sisävesikuljetuksiin on tarpeen, jotta voidaan saavuttaa vuoden 2015 Pariisin sopimuksen (COP21) tavoitteet, ja että sisävesikuljetuksilla on riittävästi kapasiteettia kuljettaa paljon suurempia määriä rahtia ja matkustajia Euroopan maantiekuljetusjärjestelmän ruuhkaisuuden helpottamiseksi;

C.  ottaa huomioon, että sisävesiliikenne on keskeistä, jotta voidaan edelleen vähentää liikenteen kielteisiä vaikutuksia käyttämällä maata ja energiaa tehokkaammin sekä vähentämällä melua ja onnettomuuksien määrää;

D.  katsoo, että sisävesilaivaston uudistaminen ja sen mukauttaminen vastaamaan teknistä kehitystä olisi tarpeen, jotta voidaan edelleen parantaa alusten ympäristötehokkuutta, millä varmistetaan sisävesikuljetusten kilpailuetu multimodaalisessa liikenteessä;

E.  toteaa, että sisävesialalle on tähän asti osoitettu rajoitetusti rahoitusta ja että rahoituksen saanti on edelleen vaikeaa alalla, joka koostuu pääasiassa pienistä yrityksistä;

1.  tukee tähän asti toteutettuja erityistoimia ja pitää tervetulleina NAIADES II ‑toimintaohjelmassa vuosille 2014–2020 suunniteltuja lisätoimia;

2.  kehottaa komissiota päivittämään ja uudistamaan NAIADES-ohjelman vuoteen 2020 mennessä, jotta varmistetaan, että sisävesikuljetusten potentiaalia multimodaaliseen liikennejärjestelmään sisältyvänä turvallisena, kestävänä ja tehokkaana kuljetusmuotona voidaan täysin hyödyntää unionin pitkän aikavälin strategiassa onnistuneen liikennemuotosiirtymän saavuttamiseksi;

3.  korostaa, että liikennealoitteita laadittaessa sisävesiliikenne on otettava huomioon kokonaisvaltaisessa pitkän aikavälin lähestymistavassa unionin intermodaalisen ja kestävän liikennepolitiikan puitteissa;

4.  korostaa, että vesistömatkailu on kukoistava ala ja että unionin keskeisten elinkeinojen kilpailukyky riippuu siitä, että tavarantoimitukset tapahtuvat luotettavien ja kustannustehokkaiden sisävesikuljetusten avulla; vaatii siksi proaktiivisia toimintapolitiikkoja, joilla pyritään tukemaan kestävää sisävesiliikenteen alaa erityisesti logistiikan ja liikkuvuuden alalla ilmenevissä digitaalisissa, teknologisissa ja ympäristöllisissä haasteissa;

5.  toteaa, että vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia unionin väestöstä elää kaupunkialueilla, mikä kasvattaa julkisen liikenteen ja paremman kaupunkilogistiikan kysyntää, ja että olemassa olevan maainfrastruktuurin laajentaminen on usein haastavaa ja kallista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita integroimaan sisävesiliikenteen kaupunki- ja satamapolitiikkoihinsa ja hyödyntämään täysin sen potentiaalin tavaroiden ja matkustajien kuljetuksissa, koska monet unionin kaupungit sijaitsevat vesiväylien varrella, jotta voidaan parantaa elämänlaatua ja vähentää ruuhkaisuutta;

6.  toteaa, että erillisten resurssien puute on osoittautunut haitalliseksi edellisten toimintaohjelmien tavoitteiden toteutumisen kannalta; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että NAIADES III -toimintaohjelma saa riittävät ja erilliset varat tavoitteidensa saavuttamiseksi ja että sitä tuetaan hyvin muotoillulla toimintapoliittisella strategialla, joka sisältää saavutettavissa olevia lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteita sekä konkreettisen etenemissuunnitelman, jossa kuvataan muun muassa täytäntöönpanoresurssit;

7.  kehottaa komissiota tekemään säännöllisesti markkinatutkimuksia ja laatimaan ennusteita, jotta voidaan paremmin analysoida rahdin ja matkustajien kuljettamisen muuttuvia malleja sisävesikuljetuksissa sekä mahdollistaa näyttöön perustuva toimintapolitiikkojen kehittäminen ja parempi reagointi nouseviin suuntauksiin ja uusiin markkinoihin;

8.  korostaa, että on tärkeää poistaa pullonkauloja, jotta saavutetaan korkealaatuiset vesiväylät edellytyksenä sisävesikuljetusten ja sisävesisatamien kehittämiselle ja niiden integroinnille Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T); kehottaa komissiota asettamaan Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa etusijalle väylien, sulkujen, siltojen sekä maa- ja satamainfrastruktuurin kunnostamisen, mukauttamisen, päivittämisen ja automatisoinnin sekä ydinverkoston rajatylittävien osuuksien parantamisen;

9.  korostaa jäsenvaltioiden velvollisuutta saattaa ydinverkko valmiiksi vuoteen 2030 mennessä, ja painottaa lisäksi velvollisuutta parantaa olemassa olevan infrastruktuurin tehokkuutta, luotettavuutta, saatavuutta ja ilmastokestävyyttä kunnostamistöillä, jotta voidaan varmistaa sisävesikuljetusten rooli luotettavana liikennemuotona sekä edistää niukkojen rahoitusresurssien älykästä käyttöä;

10.  pitää myönteisenä suunnitelmia ja töitä Atlantin, Itämeren-Adrianmeren, Välimeren, Pohjanmeren-Itämeren, Pohjanmeren-Välimeren, Lähi-idän–Itä-Välimeren, Reinin‑Alppien ja Reinin-Tonavan käytävillä ja yleisesti sitä, että useat jäsenvaltiot investoivat sisävesiliikenteen ja satamien kehittämiseen; kehottaa siksi komissiota tukemaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) puitteissa toteutettavien hankkeiden täytäntöönpanoa;

11.  toteaa, että riittävä sulkukapasiteetti on ratkaisevaa tehokkaan ja kestävän sisämaaliikenteen kannalta ja että suluilla on tärkeä rooli turvallisessa veden sääntelyn hallinnassa ja puhtaan energian tuotannossa; kehottaa siksi komissiota varaamaan riittävät määrärahat niiden kunnostamista, päivittämistä ja uudistamista varten;

12.  kehottaa komissiota yleisesti tukemaan sisävesihankkeita, koska aikaisemmat kokemukset yhdistelmähankkeista ovat osoittaneet, että yksityisten osapuolten osallistuminen koski vain urakoiden toteuttamista, kun taas rahoitus säilyi julkisten viranomaisten vastuulla, kun otetaan huomioon vesireittien julkinen ja monikäyttöinen luonne;

13.  toteaa, että sisävesikuljetusten digitalisoinnilla on tärkeä rooli parannettaessa sisävesiliikenteen tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä; kehottaa siksi komissiota valmistelemaan täytäntöönpanostrategian digitaalista sisävesialuetta (DINA) varten sekä sopivan sääntelykehyksen vesitse tapahtuvia verkottuneita ja automaattisia kuljetuksia varten, mukaan luettuna yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä annetun direktiivin 2005/44/EY uudelleentarkastelu, ja ottamaan huomioon nykyiset aloitteet, kuten Reinin satamien tietojärjestelmä (RPIS), jolloin luodaan vakaa unionin laajuinen oikeusperusta rajatylittävälle ja keskitetysti käytettävälle tietojen vaihdolle, joka käsittää väylä-, matka-, rahti- ja liikennetiedot;

14.  korostaa, että on tärkeää integroida digitaaliset sisävesiväyläpalvelut muiden liikennemuotojen tietovirtoihin, jotta voidaan mahdollistaa saumaton multimodaalinen ovelta-ovelle-palvelu, kun fyysisen internetin ja synkromodaalisuuden yhdistelmä parantaa mahdollisuuksia yhdistää volyymeja merisatamien ja sisämaan välisillä käytävillä, mikä johtaa tasapainoisempaan maainfrastruktuurikapasiteetin käyttöön sekä alentaa ruuhkatasoja ja muita kielteisiä ulkoisia vaikutuksia;

15.  korostaa, että vuoden 2015 Pariisin sopimuksen (COP21) tavoitteiden saavuttamiseksi liikennejärjestelmän resilienssi ja hiilestä luopuminen olisi saavutettava nopeuttamalla siirtymistä vähähiilisiin kuljetuksiin, resurssitehokkuuteen ja puhtaaseen käyttövoimaan; korostaa, että tämä siirtyminen edellyttää vastaavia standardeja ja rahoitusta, jotta voidaan stimuloida innovatiivista vesiväylien hoitoa, puhtaiden alusten laajempaa käyttöönottoa ja mahdollisuuksien mukaan jälkiasennuksia sekä tarvittavan tankkausinfrastruktuurin käyttöönottoa;

16.  suosittelee puhtaan energian verkkojen ja vesiväylien synergioiden hyödyntämistä, jotta voidaan optimaalisesti käyttää vesiväylillä tuotettavaa vesivoimaa, satamien tuulienergiaa ja muita puhtaita energialähteitä veden äärellä sijaitsevissa liikkuvuuskeskuksissa toimittamaan energiaa liikenteelle, kotitalouksille ja elinkeinoelämälle siten, että jakelukustannukset minimoidaan;

17.  korostaa, että on tärkeää tarjota teknologian, innovoinnin ja kestävän liikenteen uusille infrastruktuureille ja palveluille asianmukaista rahoitusta nykyisistä ja tulevista unionin ohjelmista, kuten Verkkojen Eurooppa -väline, Horisontti 2020, Euroopan horisontti, sisämarkkinat, Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto, jotta voidaan stimuloida innovaatioiden käyttöönottoa ja lisätä sisävesikuljetusten ympäristöllistä ja digitaalista tehokkuutta; kehottaa komissiota varaamaan erityiset rahoitusvirrat tämän tavoitteen toteuttamiseksi;

18.  panee merkille, että erityistä teknologista tutkimusta olisi täydennettävä sosioekonomisella ja sääntelyä edeltävällä tutkimuksella, jotta voidaan edistää sääntelyn ja rahoituksen alan innovointia sekä vauhdittaa markkinatoimijoiden osallistumista laajan markkinoiden saavutettavuuden varmistamiseksi;

19.  kehottaa jäsenvaltioita edelleen kehittämään kansallisia strategioita sisävesikuljetusten stimuloimiseksi ja tukemiseksi ottaen huomioon nykyiset NAIADES-toimintaohjelmat ja tulevan eurooppalaisen toimintaohjelman sekä kannustamaan alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä satamaviranomaisia tekemään samoin;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 443.

(2)

EUVL C 93, 24.3.2017, s. 145.

(3)

EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 72.

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö