Postupak : 2018/2882(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0079/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0079/2019

Rasprave :

PV 13/02/2019 - 26
CRE 13/02/2019 - 26

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0131

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 139kWORD 53k
23.1.2019
PE631.680v01-00
 
B8-0079/2019

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o NAIADES-u II ‒ akcijskom programu za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (2018/2882(RSP))


Karima Delli u ime Odbora za promet i turizam

Rezolucija Europskog parlamenta o NAIADES-u II, akcijskom programu za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (2018/2882(RSP))  
B8‑0079/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir pitanje za usmeni odgovor upućeno Komisiji o NAIADES-u II – akcijskom programu za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima
(O-000016/2014 – B7-0104/2014),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 17. siječnja 2006. o promicanju prijevoza unutarnjim plovnim putovima – „NAIADES – integrirani akcijski program za prijevoz unutarnjim plovnim putovima” (COM(2006)0006),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2006. o promicanju prijevoza unutarnjim plovnim putovima: NAIADES, integrirani europski akcijski program za prijevoz unutarnjim plovnim putovima(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. rujna 2013. pod nazivom „Prema kvalitetnijem prijevozu unutarnjim plovnim putovima – NAIADES II” (COM(2013)0623),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. veljače 2014. o NAIADES-u II – akcijskom programu za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima(2),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 18. rujna 2018. naslovljen „Izvješće na sredini razdoblja o provedbi NAIADES-a II, akcijskog programa za promicanje prijevoza unutarnjim plovnim putovima (za razdoblje 2014. – 2017.)” (SWD(2018)0428),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. srpnja 2016. naslovljenu „Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije (COM(2016)0501),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2011. o Planu za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima(3),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da unutarnji plovni putovi povezuju važne luke, gradove, industrijske centre i glavna poljoprivredna područja u EU-u, čime uvelike pridonose ciljevima EU-a u pogledu dekarbonizacije, održivog rasta i teritorijalne kohezije;

B.  budući da je promjena načina prijevoza s cestovnog na prijevoz unutarnjim plovnim putovima nužna za ostvarenje ciljeva Pariškog sporazuma iz 2015. (COP21) i budući da prijevoz unutarnjim plovnim putovima ima dovoljan kapacitet za primanje veće količine tereta i većeg broja putnika kako bi se smanjila razina zagušenja europskog cestovnog prometnog sustava;

C.  budući da je prijevoz unutarnjim plovnim putovima ključan za smanjenje daljnjih negativnih učinaka prijevoza učinkovitijom upotrebom kopna i energije te smanjenjem buke i broja nesreća;

D.  budući da bi se flota unutarnjih plovnih putova trebala modernizirati i prilagoditi tehničkom napretku ako se želi postići poboljšana ekološka učinkovitost, čime bi se osigurala konkurentna prednost prijevoza unutarnjim plovnim putovima u multimodalnom prijevozu;

E.  budući da su dosad sektoru unutarnjih plovnih putova bila namijenjena ograničena financijska sredstva i budući da je pristup financijskim sredstvima i dalje težak za sektor koji se sastoji uglavnom od malih poduzeća;

1.  podržava posebna djelovanja koja su dosad poduzeta i pozdravlja buduća djelovanja planirana u okviru akcijskog programa NAIADES II za razdoblje 2014. – 2020.;

2.  potiče Komisiju da ažurira i obnovi program NAIADES do 2020. kako bi zajamčila da se potencijal prijevoza unutarnjim plovnim putovima kao sigurnog, održivog i učinkovitog načina prijevoza u sustavu multimodalnog prometa može u potpunosti iskoristiti dugoročnom strategijom EU-a za postizanje uspješne promjene načina prijevoza;

3.  ističe da se pri sastavljanju inicijativa za promet u obzir mora uzeti prijevoz unutarnjim plovnim putovima u okviru holističkog i dugoročnog pristupa u skladu s održivom i intermodalnom prometnom politikom EU-a;

4.  naglašava da se sektor turizma na plovnim putovima brzo razvija i da konkurentnost važnih industrija EU-a ovisi o pouzdanom i troškovno učinkovitom prijevozu unutarnjim plovnim putovima za opskrbu robom; zbog toga poziva na uspostavu proaktivnih politika za potporu održivom sektoru unutarnjih plovnih putova, osobito u pogledu digitalnih, tehnoloških i okolišnih izazova u logistici i mobilnosti;

5.  napominje da će do 2050. 80 % stanovništva EU-a živjeti u urbanim područjima, zbog čega će se povećati potražnja za javnim prijevozom i poboljšanom gradskom logistikom te da je često izazovno i skupo širiti postojeću kopnenu infrastrukturu; poziva Komisiju i države članice da radi poboljšanja kvalitete života i smanjenja razina zagušenja uključe plovidbu unutarnjim plovnim putovima u urbanu i lučku politiku te da potpuno iskoriste njihov potencijal za prijevoz dobara i putnika jer su mnogi gradovi EU-a smješteni uz plovne putove;

6.  ističe da prethodni akcijski programi nisu bili uspješni u ostvarenju ciljeva zbog manjka namjenskih sredstava; zbog toga poziva Komisiju da osigura da akcijski program NAIADES III dobije prikladno i namjensko financiranje za ostvarenje ciljeva, uz podršku dobro strukturirane strategije za politike s dostižnim kratkoročnim i srednjoročnim ciljevima te konkretnim planom kojim se, među ostalim, utvrđuju resursi za provedbu;

7.  poziva Komisiju da redovito provodi istraživanje tržišta i izrađuje prognoze kako bi bolje analizirala promjenjive obrasce u prijevozu tereta i putnika unutarnjim plovnim putovima te da omogući donošenje politika na temelju dokaza i bolji odgovor na nove trendove i nova tržišta;

8.  ističe važnost uklanjanja uskih grla za stvaranje kvalitetnih plovnih putova kao uvjet za razvoj i uključivanje prijevoza unutarnjim plovnim putovima i unutarnjih luka u transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T); poziva Komisiju da prioritet u financiranju u okviru Instrumenta za povezivanje Europe da obnovi, prilagodbi, nadogradnji i automatizaciji plovnih putova, prevodnica, mostova, obalne i lučke infrastrukture te poboljšanju prekograničnih dijelova osnovne mreže;

9.  naglašava, uz obveze država članica da dovrše osnovnu mrežu do 2030., njihovu odgovornost za povećanje učinkovitosti, pouzdanosti, dostupnosti i klimatske otpornosti postojeće infrastrukture obnovom kako bi osigurale da je prijevoz unutarnjim plovnim putovima pouzdan način prijevoza te promicale pametnu upotrebu oskudnih financijskih sredstava;

10.  pozdravlja rad koji se planira i provodi na koridorima Atlantik, Baltik – Jadran, Sredozemlje, Sjeverno more – Baltik, Sjeverno more – Sredozemlje, Istok – Istočno Sredozemlje, Rajna – Alpe i Rajna – Dunav i činjenicu da, općenito, više država članica ulaže u razvoj unutarnjih plovnih putova i luka; zato poziva Komisiju da podrži provedbu projekata u okviru transeuropske prometne mreže (TEN-T);

11.  ističe da je dovoljan kapacitet prevodnica ključan za učinkovit i održiv prijevoz u zaleđu i da prevodnice imaju važnu ulogu u sigurnom upravljanju regulacijom vode i proizvodnji čiste energije; stoga poziva Komisiju da rezervira dovoljno bespovratnih sredstava za njihovu sanaciju, nadogradnju i obnovu;

12.  potiče Komisiju da namijeni bespovratna sredstva općenito projektima za unutarnje plovne putove jer se iz prethodnog iskustva sa spajanjem projekata pokazalo da privatni partneri sudjeluju samo na izvođenju radova, a javna tijela i dalje su odgovorna za financiranje zbog javne i višenamjenske prirode plovnih putova;

13.  napominje da digitalizacija prijevoza unutarnjim plovnim putovima ima važnu ulogu u povećavanju efikasnosti, sigurnosti i ekološke učinkovitosti unutarnje plovidbe; zbog toga poziva Komisiju da pripremi provedbenu strategiju za digitalno područje unutarnjih plovnih putova (Digital Inland Waterway Area, DINA) i odgovarajući regulatorni okvir za povezani i automatizirani prijevoz vodom, uključujući reviziju Direktive 2005/44/EZ o usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS), uzimajući u obzir postojeće inicijative, kao što je informacijski sustav u lukama na Rajni (RPIS), i uspostavu čvrste pravne osnove za prekograničnu razmjenu informacija o plovnim putovima, plovidbi, teretu i prometu na jedinstvenoj točki pristupa u cijelom EU-u;

14.  ističe važnost integracije usluga na unutarnjim plovnim putovima u protok podataka o drugim načinima prijevoza radi olakšavanja nesmetanih multimodalnih usluga od vrata do vrata jer se kombinacijom fizičkog interneta i sinkromodalnosti potiče spajanje volumena koridora između morskih luka i zaleđa, što dovodi do uravnoteženije upotrebe kapaciteta kopnene infrastrukture, smanjenja razine zagušenja i drugih negativnih vanjskih učinaka;

15.  naglašava da bi se, radi usklađenosti s ciljevima Pariškog sporazuma iz 2015. (COP21), otpornost i dekarbonizacija prometnog sustava trebale postići ubrzanim prijelazom na prijevoz s niskim razinama emisija ugljika, učinkovitšću resursa i čistim pogonom; ističe da su za taj prijelaz potrebni odgovarajući standardi i financiranje kako bi se poticalo inovatnivno upravljanje plovnim putovima, češća upotreba čistih plovila i prilagodba postojećih, kad je to moguće, te uvođenje potrebne infrastrukture za opskrbu;

16.  preporučuje iskorištavanje sinergija između mreža čiste energije i mreža plovnih putova za optimalno korištenje hidroenergije proizvedene na plovnim putovima, energije vjetra u lukama i drugih izvora čiste energije u čvorištima mobilnosti uz plovne putove za opskrbu prijevoza, domaćinstava i industrija uz istodobno smanjenje troškova distribucije;

17.  naglašava važnost pružanja odgovarajućeg financiranja za novu tehnologiju, inovacije te održivu prometnu infrastrukturu i usluge u okviru postojećih i budućih programa EU-a, kao što su Instrument za povezivanje Europe, Obzor 2020., Obzor Europa, program za jedinstveno tržište, Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond kako bi se poticalo širenje inovacija te povećala ekološka i digitalna učinkovitost prijevoza unutarnjim plovnim putovima; traži od Komisije da uspostavi tokove namjenskog financiranja kako bi ostvarila taj cilj;

18.  napominje da bi se namjensko tehnološko istraživanje trebalo dopuniti socioekonomskim i prenormativnim istraživanjem radi poticanja inovacija u regulaciji i financiranju te radi povećanja angažmana tržišnih igrača za osiguravanje šire primjene na tržištu;

19.  poziva države članice da dodatno razviju nacionalne strategije za poticanje prijevoza unutarnjim plovnim putovima i potporu takvom prijevozu, uzimajući u obzir aktualne akcijske programe NAIADES i predstojeći Europski akcijski program za prijevoz unutarnjim plovnim putovima te da potaknu regionalna, lokalna i lučka tijela da postupe jednako;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

SL C 313 E, 20.12.2006., str. 443.

(2)

SL C 93, 24.3.2017., str. 145.

(3)

SL C 168 E, 14.6.2013., str. 72.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti