Propunere de rezoluţie - B8-0079/2019Propunere de rezoluţie
B8-0079/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare

23.1.2019 - (2018/2882(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Karima Delli în numele Comisiei pentru transport și turism

Procedură : 2018/2882(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0079/2019

B8‑0079/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare

(2018/2882(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind NAIADES II – Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (O-000016/2014 – B7-0104/2014),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 17 ianuarie 2006 referitoare la transportul pe căi navigabile interioare: NAIADES, un program european integrat de acțiune pentru transportul pe căi navigabile interioare (COM(2006)0006),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2006 referitoare la promovarea transportului pe căi navigabile interioare: NAIADES, un program european integrat de acțiune pentru transportul pe căi navigabile interioare[1],

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 10 septembrie 2013 intitulată „Spre transporturi de calitate pe căile navigabile interioare – NAIADES II” (COM(2013)0623),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 6 februarie 2014 referitoare la NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare[2],

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 18 septembrie 2018 intitulat „Raportul la jumătatea perioadei referitor la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului de acțiune NAIADES II pentru promovarea transportului pe căi navigabile interioare (pentru perioada 2014-2017)” (SWD(2018)0428),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 20 iulie 2016 intitulată „O strategie a UE pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon” (COM(2016)0501),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor[3]

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât căile navigabile interioare leagă porturile, orașele, centrele industriale și principalele zone agricole ale UE, contribuind astfel în mod considerabil la obiectivele UE în materie de decarbonizare, creștere economică sustenabilă și coeziune teritorială;

B.  întrucât este necesar un transfer modal de la transportul rutier către transportul pe căi navigabile interioare pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris din 2015 (COP21) și întrucât transportul pe căile navigabile interioare are o capacitate suficientă de a absorbi volume mult mai mari de mărfuri și de pasageri pentru a reduce sistemul european de transport rutier congestionat;

C.  întrucât transportul pe căile navigabile interioare este esențial pentru a diminua și mai mult efectele negative ale transportului printr-o utilizare mai eficientă a terenurilor și a energiei și printr-o reducere a zgomotului și a numărului de accidente;

D.  întrucât flota de navigație pe căi navigabile interioare ar trebui să fie modernizată și adaptată pentru a reflecta progresul tehnic, dacă se dorește îmbunătățirea performanței de mediu, asigurând astfel avantajul competitiv al transportului pe căi navigabile interioare în transportul multimodal;

E.  întrucât până în prezent au fost alocate resurse financiare limitate pentru sectorul căilor navigabile interioare și întrucât accesul la finanțare este în continuare dificil pentru un sector care constă în principal în mici întreprinderi;

1.  sprijină acțiunile specifice întreprinse până în prezent și salută acțiunile ulterioare prevăzute în programul de acțiune NAIADES II pentru perioada 2014-2020;

2.  îndeamnă Comisia să actualizeze și să reînnoiască programul NAIADES, până în 2020, pentru a se asigura că potențialul transportului pe căi navigabile interioare ca mijloc de transport sigur, sustenabil și eficient în cadrul sistemului de transport multimodal poate fi valorificat pe deplin printr-o strategie a UE pe termen lung având ca scop de a realiza un transfer modal reușit;

3.  subliniază că, atunci când se elaborează inițiative în domeniul transporturilor, transportul pe căi navigabile interioare trebuie să fie luat în considerare în cadrul unei abordări holistice și pe termen lung în cadrul politicii UE în domeniul transportului intermodal și sustenabil;

4.  subliniază faptul că turismul pe cale navigabilă este un sector prosper și că competitivitatea industriilor importante ale UE depinde de transportul fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor pe căile navigabile interioare pentru livrarea de bunuri; solicită, prin urmare, politici proactive menite să sprijine un sector sustenabil al căilor navigabile interioare, în special având în vedere provocările digitale, tehnologice și de mediu din domeniul logisticii și al mobilității;

5.  ia act de faptul că, până în 2050, 80 % din populația UE va locui în zone urbane, sporind cererea pentru transportul public și îmbunătățirea logisticii urbane și că este adesea dificil și costisitor să se extindă infrastructura funciară existentă; invită Comisia și statele membre să integreze navigația interioară în politicile urbane și portuare și să valorifice pe deplin potențialul acesteia în ceea ce privește transportul de mărfuri și de pasageri, având în vedere faptul că multe orașe din UE sunt situate de-a lungul căilor navigabile, în vederea îmbunătățirii calității vieții și a reducerii congestionării;

6.  subliniază că programele de acțiune anterioare nu și-au atins obiectivele ca urmare a lipsei de resurse consacrate acestora; invită, prin urmare, Comisia să se asigure că programul de acțiune NAIADES III primește finanțare adecvată și specifică pentru a-și atinge obiectivele, sprijinit de o strategie politică bine structurată, cu obiective realizabile pe termen scurt și mediu, precum și de o foaie de parcurs concretă care să prevadă, printre altele, resursele pentru punerea în aplicare;

7.  invită Comisia să efectueze în mod regulat cercetări de piață și să genereze prognoze pentru a analiza mai bine modelele în schimbare de transport de mărfuri și pasageri pe căi navigabile interioare, pentru a permite elaborarea unor politici bazate pe date concrete și a răspunde mai bine tendințelor emergente și noilor piețe;

8.  subliniază importanța eliminării blocajelor în vederea realizării unor căi navigabile de înaltă calitate, ca o condiție pentru dezvoltarea și integrarea transportului navigabil interior și a porturilor interioare în rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T); invită Comisia să acorde prioritate finanțării în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru reabilitarea, adaptarea, modernizarea și automatizarea infrastructurilor de căi navigabile, ecluze, poduri și a infrastructurilor la țărm și portuare, precum și pentru îmbunătățirea tronsoanelor transfrontaliere ale rețelei centrale;

9.  subliniază, pe lângă obligațiile statelor membre de a finaliza rețeaua centrală până în 2030, responsabilitatea lor de a crește performanța, fiabilitatea, disponibilitatea și rezistența la schimbările climatice a infrastructurii existente prin reabilitare, pentru a asigura rolul transportului pe căile navigabile interioare ca mijloc de transport fiabil și pentru a promova o utilizare inteligentă a resurselor financiare limitate;

10.  salută lucrările planificate și în curs de desfășurare în coridoarele: Oceanul Atlantic, Marea Baltică - Marea Adriatică, Marea Mediterană, Marea Nordului - Marea Mediterană, Orient-Estul Mării Mediterane, coridorul Rin - Alpi și Rin - Dunăre, precum și faptul că, în general, mai multe state membre investesc în dezvoltarea căilor navigabile interioare și a porturilor; invită, prin urmare, Comisia să sprijine punerea în aplicare a proiectelor din cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T);

11.  subliniază faptul că o capacitate de ecluze suficientă este esențială pentru transportul eficient și sustenabil în hinterland și că ecluzele joacă un rol important în gestionarea în condiții de siguranță a reglementării apei și în producerea de energie curată; invită, prin urmare, Comisia să rezerve suficiente subvenții pentru reabilitarea, actualizarea și reînnoirea lor;

12.  îndeamnă Comisia să acorde prioritate subvențiilor pentru proiectele privind căile navigabile interioare în general, având în vedere că experiențele anterioare cu proiectele de finanțare mixtă au arătat că partenerii privați au fost implicați numai în executarea de lucrări, autoritățile publice rămânând responsabile pentru finanțare, având în vedere caracterul public și multifuncțional al căilor navigabile;

13.  observă că digitalizarea transportului pe căi navigabile interioare joacă un rol important în îmbunătățirea eficienței, a siguranței și a performanței de mediu a navigației interioare; invită, prin urmare, Comisia să pregătească o strategie de punere în aplicare pentru zona digitală de navigație interioară (DINA) și un cadru de reglementare adecvat pentru transportul conectat și automatizat pe apă, incluzând reexaminarea Directivei 2005/44/CE privind serviciile armonizate de informații fluviale (RIS), luând în considerare inițiativele existente precum Sistemul de informații Rheinports (RPIS) și creând un temei juridic solid la nivelul UE pentru schimbul transfrontalier de informații privind căile navigabile, călătoriile, mărfurile și traficul cu un singur punct de acces;

14.  subliniază importanța integrării serviciilor digitale de navigație pe căi navigabile interioare în fluxul de date al altor moduri de transport, cu scopul de a facilita serviciile multimodale „de la ușă la ușă” (door-to-door) fără întreruperi, dat fiind că combinația dintre internetul fizic și sincromodalitate crește gruparea volumelor pe coridoarele dintre porturile maritime și hinterland, ceea ce duce la o utilizare mai echilibrată a capacităților infrastructurii terestre și la o reducere a nivelurilor de congestionare și a altor efecte negative externe;

15.  subliniază că, pentru a respecta obiectivele Acordului de la Paris din 2015 (COP21), reziliența și decarbonizarea sistemului de transport ar trebui să se realizeze prin trecerea accelerată la transportul cu emisii scăzute de dioxid de carbon, la utilizarea eficientă a resurselor și la propulsia curată; subliniază faptul că această tranziție necesită standarde și finanțare corespunzătoare pentru a stimula gestionarea inovatoare a căilor navigabile, utilizarea pe scară mai largă a navelor curate și modernizarea, dacă este posibil, precum și instalarea infrastructurii necesare de realimentare;

16.  recomandă valorificarea sinergiilor dintre rețelele de energie curată și rețelele de căi navigabile, pentru a utiliza în mod optim energia hidroelectrică generată pe căile navigabile, energia eoliană în porturi și alte surse de energie curată în centrele de mobilitate riverane pentru aprovizionarea transporturilor, a gospodăriilor și a industriilor, reducând în același timp la minimum costurile de distribuție;

17.  subliniază importanța acordării unei finanțări adecvate pentru noile tehnologii, inovare și infrastructură și servicii de transport sustenabile în cadrul programelor actuale și viitoare ale UE, cum ar fi Mecanismul pentru interconectarea Europei, Orizont 2020, Orizont Europa, piața unică, Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, pentru a stimula dezvoltarea inovării și creșterea performanței de mediu și digitale a transportului pe căi navigabile interioare; invită Comisia să creeze fluxuri de finanțare specifice pentru a realiza acest obiectiv;

18.  ia act de faptul că cercetarea tehnologică specifică ar trebui să fie completată cu cercetarea socioeconomică și prenormativă pentru a încuraja inovarea în materie de reglementare și de finanțare și să stimuleze implicarea actorilor de pe piață pentru a asigura acceptarea pe scară largă de către piață;

19.  invită statele membre să dezvolte în continuare strategii naționale pentru a stimula și a sprijini transportul pe căi navigabile interioare, ținând seama de actualele programe de acțiune NAIADES și de viitorul program european de acțiune pentru transportul pe căile navigabile interioare, și să încurajeze autoritățile regionale, locale și portuare să facă același lucru;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 28 ianuarie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate